لغات مشابه
spontaneous ignition : شيمى : افروزش خود به خود

spontaneous recovery : روانشناسى : بهبود خود به خودى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: