لغات مشابه
spontoon : نيزه کوتاه

spoof : حقه بازى کردن ،کلاهبردارى ،مسخره ،دست انداختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: