لغات مشابه
spoon : قاشق

spoon feed : باقاشق غذا دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: