لغات مشابه
staggy : داراى علائم ونشانه هاى نر

staghound : (ج.ش ).تازى شکارى

staging : برصحنه آوري

staging base : علوم نظامى : پايگاه تجديد سوخت يا بارگيرى مجدد يا جابجا کردن کالاها در کشتى يا هواپيما

staging light : ورزش : چراغى که به راننده علامت مى دهد که چرخهاى اتومبيل درست روى خط قرار دارند

stagirite : ارسطو

stagnance : کسادي

stagnancy : رکود،بى حرکتى

stagnant : بي جنبش , راکد , ناروان , کساد

stagnant water : آب راکد

stagnate : کساد شدن

stagnation : رکود , نارواني , بي جنبشي , بي حرکتي

stagnation point : علوم هوايى : نقطه ايستائى

stagnicolous : زندگى کننده دراب راکد

stagy : درخور نمايشگاه ،نمايشى ،صحنه اى ،مناسب نمايش ،پرجلوه

staid : (زمان گذشته فعل)stay ، :)adj(متين ،موقر،ارام ،ثابت ،سنگين

staidness : متانت ،وقار،ارامش ،پايدارى ،ثبات

stain : لکه , شايبه , رنگ پس دادن , آلوده کردن , لکه دار کردن , لکهدار کردن , ناپاک کردن , زنگ زدگي , لک انداختن

stain (to) : معمارى : رنگ زدن

stainable : زنگ بردار

stained : لکهدار

stained glass : شيشه رنگي

stainless : ضد زنگ

stainless alloy : شيمى : الياژ ضد زنگ

stainwood : معمارى : چوب اطلس

stair : پله

stair carpet : معمارى : فرش راه پله

stair rod : معمارى : نرده راه پله

stair stepping : کامپيوتر : روشى که در نمايش هاى تصويرى براى نمايش خط رسم شده در زاويه اى به غير از 45 درجه افقى يا عمودى بکار مى رود

stair thread : علوم مهندسى : کف پله

stair towers : معمارى : برجهاى پله دار

stair well : معمارى : اشکوب

staircase illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى پلکان

stairs : پلکان

stairs with a platform : معمارى : پلکان با پاگرد

stairway : راه پله , پلگان , پله کان

stairwell : نردبان ،پله کان عمودى

staith : )staithe(محل تخليه کالا از واگن وبارگيرى ان در کشتى

staithe : )staith(محل تخليه کالا از واگن وبارگيرى ان در کشتى

stake : در قمار , اخيه , وتد

stake driver : (ج.ش ).بوتيمار معمولى امريکايى ،تيرکوب

stake holder : قانون ـ فقه : کسى که پول شرط بندى يا ثمن معامله را به او مى سپارند

stake truck : کاميون نرده دار

stake(s) horse : ورزش : اسب مخصوص مسابقه شرطبندى صاحبان

stakeholder : شرط بند،گروگذار،نگهدارنده بانک در قمار

stakes (race) : ورزش : مسابقه با شرط بندى از طرف سازمان اسبها

staking : تيرکوبي

stalactite : (ز.ش ).گلفهشنگ

stalactite work : معمارى : مقرنس کارى

stalag : بازداشتگاه افسران و درجه داران زمان جنگ درالمان

stalagmite : استلاگميت

stalagtite : استلاگتيت

stale : شب مانده , بيات کردن , بيات , بوي ناگرفته

stalemate : پات

staleness : بياتي

Stalin : استالين

stalinize : کسى را پيرو عقايد ونظرات استالين کردن

stalk : ساق , ساقه

stalk eyed : (ج.ش ).داراى چشمان جلو امده ،ورقلنبيده

stalker : کسيکه ميخرامد

stalking horse : وسيله استتار

stalkless : بيساقه

stalklet : ساقه کوچک

stalky : ساقه دار , باساقه

stall : متوقفکردن , سر دواندن , قصور ورزيدن , بي نتيجه کردن , طفره رفتن , آخور

stall fed : پروارى

stall feed : پروارى کردن ،در طويله براى پروار شدن نگهداشتن

stall out : ورزش : کند کردن سرعت تخته موج تا موج بگذرد

stallage : قانون ـ فقه : حق نصب غرفه و کيوسک در بازار يا نمايشگاه کالا

stallation : ورزش : اسب نر براى توليد مثل

staller cluster : نجوم : خوشه ستاره اى

stalling torque : الکترونيک : گشتاور پيچشى ناتوان

stallion : اسب نر , نريان

stalwart : جوانمرد , اندام دار

stamen : (گ.ش ).پرچم ،جرثومه نر گياه ،پود

stamina : نيروي حياتي , طاقت

staminal : با اسطقس , با استقامت , پرچمي

staminate : (گ.ش ).پرچم دار،داراى جرثومه نر

stammer : لکنت داشتن , بريدي بريده هرف زدن , من من کردن , لکنت

stammered : لکنتي

stammerer : الکن

stammering : روانشناسى : لکنت زبان

stammeringly : با لکنت

stamp : باصمه , باسمه , تمبر , تمبر زدن , ممهور کردن , کليشه زدن , پابزمين کوبيدن , مهر زدن , تمبر چسباندن

stamp collection : مجموعه تمبر

stamp collector : تمبر شناس

stamp duties : پول تمبر،حق تمبر

stamp mill : )stamping mill(ماشين پرس يا منگنه ،اسياب سنگ کوبى

stamp on the mind : خاطر نشان کردن

stamp out : فرونشاندن ،خرد کردن

stamp tax : )stamp duty(تمبر عوارض ،تمبر مالياتى

stamped : ممهور

stampede : لگد کوب , لگد کردن

stampededness : رميدگي

stamper : اسباب کوبيدن , ماشين منگنه

stamping : باسمهزني

stamping die : علوم مهندسى : حديده قالب گيرى

stamping ground : (ز.ع ).پاتوق ،ميعادگاه

stamping mass : علوم مهندسى : جرم قالب گيرى

stamping mill : )stamp mill(ماشين پرس يا منگنه ،اسياب سنگ کوبى

stamping quality : علوم مهندسى : کيفيت قالب گيرى

stance : طرز ايستادن

stanch : وفادار،پايدار،دو اتشه ،بند اوردن ،جلو خونريزى را گرفتن ،خاموش کردن ،ساکت شدن ،ساکن شدن ،فرونشاندن

stancher : بند اور خون وغيره

stanchion : مهار يامحدود , تير دار کردن

stanchion base : معمارى : زيرستون

stand : ايستادن , برپا ماندن , دکه

stand alone computer : کامپيوتر : کامپيوتر مستقل

stand alone graphics system : کامپيوتر : سيستم گرافيکى خودکفا

stand alone word processor : کامپيوتر : کلمه پرداز خودکفا

stand bail : قانون ـ فقه : کفيل شدن

stand bearer : علوم نظامى : پرچم دار يکان

stand by : حاضر بودن ،دم دست بودن اماده خدمت

stand easel : ازاد

stand first : اول بودن

stand for : داوطلب بودن ،هواخواه بودن

stand guarantor for a person : قانون ـ فقه : ضامن کسى شدن

stand guard : علوم نظامى : نگهبانى دادن

stand in : قرب ومنزلت , جانشين هنرپيشه شدن

stand in line : بخط ايستادن

stand measure : اندازه مقر ر،اندازه قانونى

stand off : محشور نبودن

stand offish : کناره گير،کناره جو،غيرمعاشر

stand oil : روغن بزرک بغلظت ¹¹6

stand out : سر برافراشتن

stand over : معوق ماندن ،عقب افتادن

stand up : برپا شدن , بر سر پا ايستادن

stand up f. : جنگ اشکارياعلنى

stand up to : روبرو شدن با

stand by battery : الکترونيک : باترى يدکى

stand off insulator : الکترونيک : مقره اتکايى

standard : متعارف , استاندارد , معيار , پيمانک , ضابطه , درفش , علامت

standard bearer : علمدار

standard bred : ورزش : اسب امريکايى پرورش يافته براى مسابقه سرعت و استقامت

standard brick : علوم مهندسى : اجر معمولى

standard candle : الکترونيک : شمع استاندارد

standard cell : الکترونيک : پيل استاندارد

standard compass : علوم دريايى : قطبنماى اصلى مغناطيسى

standard conditions : شيمى : شرايط متعارفى

standard conversion factor : عمران : ضريب تبديل استاندارد

standard egg section : معمارى : مقطع تخم مرغى شکل معمولى

standard error of estimate : روانشناسى : خطاى معيار براورد

standard feature : خصيصه متعارف

standard form : صورت متعارف

standard free energy of formation : شيمى : انرژى ازاد تشکيل استاندارد

standard function : کامپيوتر : تابع استاندارد

standard gauge : (درخطا اهن ) اندازه معمولى

standard heat of formation : شيمى : گرماى تشکيل استاندارد

standard hydrogen electrode : شيمى : الکتورد هيدروژن استاندارد

standard item : علوم نظامى : اقلام نمونه يا استاندارد يا مطابق معيار تعيين شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری