لغات مشابه
staghound : (ج.ش ).تازى شکارى

staging : برصحنه آوري

staging base : علوم نظامى : پايگاه تجديد سوخت يا بارگيرى مجدد يا جابجا کردن کالاها در کشتى يا هواپيما

staging light : ورزش : چراغى که به راننده علامت مى دهد که چرخهاى اتومبيل درست روى خط قرار دارند

stagirite : ارسطو

stagnance : کسادي

stagnancy : رکود،بى حرکتى

stagnant : بي جنبش , راکد , ناروان , کساد

stagnant water : آب راکد

stagnate : کساد شدن

stagnation : رکود , نارواني , بي جنبشي , بي حرکتي

stagnation point : علوم هوايى : نقطه ايستائى

stagnicolous : زندگى کننده دراب راکد

stagy : درخور نمايشگاه ،نمايشى ،صحنه اى ،مناسب نمايش ،پرجلوه

staid : (زمان گذشته فعل)stay ، :)adj(متين ،موقر،ارام ،ثابت ،سنگين

staidness : متانت ،وقار،ارامش ،پايدارى ،ثبات

stain : لکه , شايبه , رنگ پس دادن , آلوده کردن , لکه دار کردن , لکهدار کردن , ناپاک کردن , زنگ زدگي , لک انداختن

stain (to) : معمارى : رنگ زدن

stainable : زنگ بردار

stained : لکهدار

stained glass : شيشه رنگي

stainless : ضد زنگ

stainless alloy : شيمى : الياژ ضد زنگ

stainwood : معمارى : چوب اطلس

stair : پله

stair carpet : معمارى : فرش راه پله

stair rod : معمارى : نرده راه پله

stair stepping : کامپيوتر : روشى که در نمايش هاى تصويرى براى نمايش خط رسم شده در زاويه اى به غير از 45 درجه افقى يا عمودى بکار مى رود

stair thread : علوم مهندسى : کف پله

stair towers : معمارى : برجهاى پله دار

stair well : معمارى : اشکوب

staircase illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى پلکان

stairs : پلکان

stairs with a platform : معمارى : پلکان با پاگرد

stairway : راه پله , پلگان , پله کان

stairwell : نردبان ،پله کان عمودى

staith : )staithe(محل تخليه کالا از واگن وبارگيرى ان در کشتى

staithe : )staith(محل تخليه کالا از واگن وبارگيرى ان در کشتى

stake : در قمار , اخيه , وتد

stake driver : (ج.ش ).بوتيمار معمولى امريکايى ،تيرکوب

stake holder : قانون ـ فقه : کسى که پول شرط بندى يا ثمن معامله را به او مى سپارند

stake truck : کاميون نرده دار

stake(s) horse : ورزش : اسب مخصوص مسابقه شرطبندى صاحبان

stakeholder : شرط بند،گروگذار،نگهدارنده بانک در قمار

stakes (race) : ورزش : مسابقه با شرط بندى از طرف سازمان اسبها

staking : تيرکوبي

stalactite : (ز.ش ).گلفهشنگ

stalactite work : معمارى : مقرنس کارى

stalag : بازداشتگاه افسران و درجه داران زمان جنگ درالمان

stalagmite : استلاگميت

stalagtite : استلاگتيت

stale : شب مانده , بيات کردن , بيات , بوي ناگرفته

stalemate : پات

staleness : بياتي

Stalin : استالين

stalinize : کسى را پيرو عقايد ونظرات استالين کردن

stalk : ساق , ساقه

stalk eyed : (ج.ش ).داراى چشمان جلو امده ،ورقلنبيده

stalker : کسيکه ميخرامد

stalking horse : وسيله استتار

stalkless : بيساقه

stalklet : ساقه کوچک

stalky : ساقه دار , باساقه

stall : متوقفکردن , سر دواندن , قصور ورزيدن , بي نتيجه کردن , طفره رفتن , آخور

stall fed : پروارى

stall feed : پروارى کردن ،در طويله براى پروار شدن نگهداشتن

stall out : ورزش : کند کردن سرعت تخته موج تا موج بگذرد

stallage : قانون ـ فقه : حق نصب غرفه و کيوسک در بازار يا نمايشگاه کالا

stallation : ورزش : اسب نر براى توليد مثل

staller cluster : نجوم : خوشه ستاره اى

stalling torque : الکترونيک : گشتاور پيچشى ناتوان

stallion : اسب نر , نريان

stalwart : جوانمرد , اندام دار

stamen : (گ.ش ).پرچم ،جرثومه نر گياه ،پود

stamina : نيروي حياتي , طاقت

staminal : با اسطقس , با استقامت , پرچمي

staminate : (گ.ش ).پرچم دار،داراى جرثومه نر

stammer : لکنت داشتن , بريدي بريده هرف زدن , من من کردن , لکنت

stammered : لکنتي

stammerer : الکن

stammering : روانشناسى : لکنت زبان

stammeringly : با لکنت

stamp : باصمه , باسمه , تمبر , تمبر زدن , ممهور کردن , کليشه زدن , پابزمين کوبيدن , مهر زدن , تمبر چسباندن

stamp collection : مجموعه تمبر

stamp collector : تمبر شناس

stamp duties : پول تمبر،حق تمبر

stamp mill : )stamping mill(ماشين پرس يا منگنه ،اسياب سنگ کوبى

stamp on the mind : خاطر نشان کردن

stamp out : فرونشاندن ،خرد کردن

stamp tax : )stamp duty(تمبر عوارض ،تمبر مالياتى

stamped : ممهور

stampede : لگد کوب , لگد کردن

stampededness : رميدگي

stamper : اسباب کوبيدن , ماشين منگنه

stamping : باسمهزني

stamping die : علوم مهندسى : حديده قالب گيرى

stamping ground : (ز.ع ).پاتوق ،ميعادگاه

stamping mass : علوم مهندسى : جرم قالب گيرى

stamping mill : )stamp mill(ماشين پرس يا منگنه ،اسياب سنگ کوبى

stamping quality : علوم مهندسى : کيفيت قالب گيرى

stance : طرز ايستادن

stanch : وفادار،پايدار،دو اتشه ،بند اوردن ،جلو خونريزى را گرفتن ،خاموش کردن ،ساکت شدن ،ساکن شدن ،فرونشاندن

stancher : بند اور خون وغيره

stanchion : مهار يامحدود , تير دار کردن

stanchion base : معمارى : زيرستون

stand : ايستادن , برپا ماندن , دکه

stand alone computer : کامپيوتر : کامپيوتر مستقل

stand alone graphics system : کامپيوتر : سيستم گرافيکى خودکفا

stand alone word processor : کامپيوتر : کلمه پرداز خودکفا

stand bail : قانون ـ فقه : کفيل شدن

stand bearer : علوم نظامى : پرچم دار يکان

stand by : حاضر بودن ،دم دست بودن اماده خدمت

stand easel : ازاد

stand first : اول بودن

stand for : داوطلب بودن ،هواخواه بودن

stand guarantor for a person : قانون ـ فقه : ضامن کسى شدن

stand guard : علوم نظامى : نگهبانى دادن

stand in : قرب ومنزلت , جانشين هنرپيشه شدن

stand in line : بخط ايستادن

stand measure : اندازه مقر ر،اندازه قانونى

stand off : محشور نبودن

stand offish : کناره گير،کناره جو،غيرمعاشر

stand oil : روغن بزرک بغلظت ¹¹6

stand out : سر برافراشتن

stand over : معوق ماندن ،عقب افتادن

stand up : برپا شدن , بر سر پا ايستادن

stand up f. : جنگ اشکارياعلنى

stand up to : روبرو شدن با

stand by battery : الکترونيک : باترى يدکى

stand off insulator : الکترونيک : مقره اتکايى

standard : متعارف , استاندارد , معيار , پيمانک , ضابطه , درفش , علامت

standard bearer : علمدار

standard bred : ورزش : اسب امريکايى پرورش يافته براى مسابقه سرعت و استقامت

standard brick : علوم مهندسى : اجر معمولى

standard candle : الکترونيک : شمع استاندارد

standard cell : الکترونيک : پيل استاندارد

standard compass : علوم دريايى : قطبنماى اصلى مغناطيسى

standard conditions : شيمى : شرايط متعارفى

standard conversion factor : عمران : ضريب تبديل استاندارد

standard egg section : معمارى : مقطع تخم مرغى شکل معمولى

standard error of estimate : روانشناسى : خطاى معيار براورد

standard feature : خصيصه متعارف

standard form : صورت متعارف

standard free energy of formation : شيمى : انرژى ازاد تشکيل استاندارد

standard function : کامپيوتر : تابع استاندارد

standard gauge : (درخطا اهن ) اندازه معمولى

standard heat of formation : شيمى : گرماى تشکيل استاندارد

standard hydrogen electrode : شيمى : الکتورد هيدروژن استاندارد

standard item : علوم نظامى : اقلام نمونه يا استاندارد يا مطابق معيار تعيين شده

standard lamp holder : علوم مهندسى : سرپيچ معمولى لامپ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های IQ EQ MBTI NEO
پک کامل آزمون های جذب و استخدام شامل تست های SCL90 و ایزنک
شناسنامه مشاغل و شناسنامه آموزشی پست های منابع انسانی به صورت کامل
پاورپوینت معماری روم شرقی یا بیزانس
مجموعه 450 شکلک متحرک بسیار زیبا و منحصر به فرد (gif)
کتاب 68 راه اثبات شده برای افزایش قدرت مغز
"دانلود پاورپوینت مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)"
مبانی نظری تعارض کار- خانواده
مبانی نظری حضور ذهن
مبانی نظری متامفتامین
مبانی نظری فرسودگی شغلی
مبانی نظری بیماری قلبی
مبانی نظری قابلیت های سازمانی
مبانی نظری استاندارد ایزو
مبانی نظری هوش بازاریابی
مبانی نظری توفیق در تجارت
مبانی نظری سرمایه رابطه ای
مبانی نظری سرمایه انسانی
مبانی نظری نوآوری گرایی