لغات مشابه
staghound : (ج.ش ).تازى شکارى

staging : برصحنه آوري

staging base : علوم نظامى : پايگاه تجديد سوخت يا بارگيرى مجدد يا جابجا کردن کالاها در کشتى يا هواپيما

staging light : ورزش : چراغى که به راننده علامت مى دهد که چرخهاى اتومبيل درست روى خط قرار دارند

stagirite : ارسطو

stagnance : کسادي

stagnancy : رکود،بى حرکتى

stagnant : بي جنبش , راکد , ناروان , کساد

stagnant water : آب راکد

stagnate : کساد شدن

stagnation : رکود , نارواني , بي جنبشي , بي حرکتي

stagnation point : علوم هوايى : نقطه ايستائى

stagnicolous : زندگى کننده دراب راکد

stagy : درخور نمايشگاه ،نمايشى ،صحنه اى ،مناسب نمايش ،پرجلوه

staid : (زمان گذشته فعل)stay ، :)adj(متين ،موقر،ارام ،ثابت ،سنگين

staidness : متانت ،وقار،ارامش ،پايدارى ،ثبات

stain : لکه , شايبه , رنگ پس دادن , آلوده کردن , لکه دار کردن , لکهدار کردن , ناپاک کردن , زنگ زدگي , لک انداختن

stain (to) : معمارى : رنگ زدن

stainable : زنگ بردار

stained : لکهدار

stained glass : شيشه رنگي

stainless : ضد زنگ

stainless alloy : شيمى : الياژ ضد زنگ

stainwood : معمارى : چوب اطلس

stair : پله

stair carpet : معمارى : فرش راه پله

stair rod : معمارى : نرده راه پله

stair stepping : کامپيوتر : روشى که در نمايش هاى تصويرى براى نمايش خط رسم شده در زاويه اى به غير از 45 درجه افقى يا عمودى بکار مى رود

stair thread : علوم مهندسى : کف پله

stair towers : معمارى : برجهاى پله دار

stair well : معمارى : اشکوب

staircase illusion : روانشناسى : خطاى ادراکى پلکان

stairs : پلکان

stairs with a platform : معمارى : پلکان با پاگرد

stairway : راه پله , پلگان , پله کان

stairwell : نردبان ،پله کان عمودى

staith : )staithe(محل تخليه کالا از واگن وبارگيرى ان در کشتى

staithe : )staith(محل تخليه کالا از واگن وبارگيرى ان در کشتى

stake : در قمار , اخيه , وتد

stake driver : (ج.ش ).بوتيمار معمولى امريکايى ،تيرکوب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: