لغات مشابه
stand guard : علوم نظامى : نگهبانى دادن

stand in : قرب ومنزلت , جانشين هنرپيشه شدن

stand in line : بخط ايستادن

stand measure : اندازه مقر ر،اندازه قانونى

stand off : محشور نبودن

stand offish : کناره گير،کناره جو،غيرمعاشر

stand oil : روغن بزرک بغلظت ¹¹6

stand out : سر برافراشتن

stand over : معوق ماندن ،عقب افتادن

stand up : برپا شدن , بر سر پا ايستادن

stand up f. : جنگ اشکارياعلنى

stand up to : روبرو شدن با

stand by battery : الکترونيک : باترى يدکى

stand off insulator : الکترونيک : مقره اتکايى

standard : متعارف , استاندارد , معيار , پيمانک , ضابطه , درفش , علامت

standard bearer : علمدار

standard bred : ورزش : اسب امريکايى پرورش يافته براى مسابقه سرعت و استقامت

standard brick : علوم مهندسى : اجر معمولى

standard candle : الکترونيک : شمع استاندارد

standard cell : الکترونيک : پيل استاندارد

standard compass : علوم دريايى : قطبنماى اصلى مغناطيسى

standard conditions : شيمى : شرايط متعارفى

standard conversion factor : عمران : ضريب تبديل استاندارد

standard egg section : معمارى : مقطع تخم مرغى شکل معمولى

standard error of estimate : روانشناسى : خطاى معيار براورد

standard feature : خصيصه متعارف

standard form : صورت متعارف

standard free energy of formation : شيمى : انرژى ازاد تشکيل استاندارد

standard function : کامپيوتر : تابع استاندارد

standard gauge : (درخطا اهن ) اندازه معمولى

standard heat of formation : شيمى : گرماى تشکيل استاندارد

standard hydrogen electrode : شيمى : الکتورد هيدروژن استاندارد

standard item : علوم نظامى : اقلام نمونه يا استاندارد يا مطابق معيار تعيين شده

standard lamp holder : علوم مهندسى : سرپيچ معمولى لامپ

standard language : زبان متعارف

standard measure : علوم مهندسى : اندازه استاندارد

standard method : معمارى : روش استانده

standard metre : متر قانونى يا قبول شده

standard ohm : الکترونيک : اهم استاندارد

standard oxidation potential : شيمى : پتانسيل اکسايش استاندارد

standard pascal : کامپيوتر : پاسکال استاندارد

standard penetration : عمران : ازمايش نفوذى استاندارد

standard pitch : علوم هوايى : گام استاندارد

standard product cost : علوم مهندسى : ارزش توليد استاندارد

standard progressive matrices test : روانشناسى : ازمون ماتريسهاى مدرج معيار

standard rain gage : معمارى : بارانسنج معمولى

standard rate : بازرگانى : نرخ استاندارد

standard rudder (usn) : علوم دريايى : 15درجه سکان

standard section : علوم مهندسى : پروفيل استاندارد

standard size : اندازه معين

standard size whole brick : معمارى : اجر فشارى معمولى

standard solution : شيمى : محلول استاندارد

standard stimulus : روانشناسى : محرک معيار

standard subroutine : زيرروال متعارف

standard trench : علوم نظامى : سنگر معمولى

standard bearer : پرچم دار،پيشوا

standardization group : روانشناسى : گروه معياريابى

standardize : همگون کردن

standardized score : روانشناسى : نمره بهنجار شده

standardized test : روانشناسى : ازمون ميزان شده

standards : ضوابط

standards enforcer : کامپيوتر : اجراکننده استانداردها

standarize : قانون ـ فقه : با نمونه يا عيار قانونى مطابقت کردن استاندارد کردن

standaway : خارج از بدن ،نمايان بر بدن

standby application : کاربرد جانشين

standby battery : شيمى : باترى اضطرارى

standby equipment : کامپيوتر : تجهيزات جانشينى

standby time : کامپيوتر : زمان جانشينى

standee : (درنمايش وغيره )شخص ايستاده( بخاطرنبودن جا)

stander : معمارى : تيرک چوبى

standing : ايستاده , بپا

standing broad jump : ورزش : پرش طول بدون دورخيز

standing committee : کميته دائمى

standing crop : زيست شناسى : محصول سرپا

standing derrick : علوم دريايى : دريک ثابت

standing high jump : ورزش : پرش ارتفاع بدون دورخيز

standing order : امريه نظامي

standing property : اعياني

standing regulations : مقررات جاري

standing room : (در اتوبوس وغيره)جاى ايستادن

standing rules : نظامات ،مقر ره ،مقر رات

standing signal instructions(ssi) : علوم نظامى : دستورات ثابت مخابراتى

standing start : ورزش : استارت ايستاده

standings : ورزش : فهرست نام بازيگران يا تيمها

standish : جاقلمى ،دوات

standoffish : غير صميي , کناره گير

standpat : (در بازى پوکر )ورق عوض نکردن ،محافظه کار،مخالف تغيير

standpipe : معمارى : لوله شاغولى

standpoint : نقطه نظر

stands : ورزش : جايگاه تماشاگران

standstil : ايست ،وقفه ،تعطيل ،سکوت ،سکته

standstill : لنگي , سکته

standup goalie : ورزش : دروازه بانى ايستاده

staned : لکدار

Stanford : استانفورد

stanford achivement test : روانشناسى : ازمون پيشرفت تحصيلى استانفورد

stanford binet intelligence scale : روانشناسى : مقياس هوشى استانفورد - بينه

stanhope : درشکه چهارچرخه بدون کروک وسبک

staniel : چرخ ،يکجور باز کوچک

staniferous : قلع خيز،قلعى دار

stanine scale : روانشناسى : مقياس نه بخشى

stanine score : روانشناسى : نمره نه بخشى

stank : (زمان ماضى قديمى فعل)stink ،استخر،مخزن ،سد

Stanley : استنلي

stannary : قلع کاري , قلع خيز , کان قلع , معدن قلع

stannate : شيمى : استانات

stannic : (ش ).داراى قلع

stannite : سنگ معدن بفرمولCU2 FESNS

stannous : (ش ).داراى قلع ،داراى ترکيبات قلع دو ظرفيتى

stanza : بند شعر , قطعه بندگردان

stanzaic : متشکل از چند بند شعر

stapedial : (تش ).وابسته به عضله واستخوان رکابى گوش ميانى

stapelia : (گ.ش ).پادزهر سمى وبدبوى افريقا

stapes : استخوان رکابي

staphyloma : باباقورى ،تحدب مثلث قرنيه

staping : کامپيوتر : مرحله بندى

staple : طبقه بندي رزه , فقره اصلي , گيره کاغذ , بست آهني , قلم اصلي , مواد خام , کالاياصلي بازار

staple crop : محصول عمده

staple food : بازرگانى : مواد غذائى ضرورى

staple goods : بازرگانى : کالاى بسيار ضرورى

stapler : ماشين مفتول دوزي

stapling : مفتول دوزي

star : نجم , ستاره , اختر , نشان ستاره

star anise : باديان ختايى

star bit : کامپيوتر : بيت ستاره

star catalogue : نجوم : فهرست ستارگان

star chamber : (انگليس )دادگاه عالى مدنى وجنايى ،جابرانه وسرى

star chart : علوم دريايى : نقشه ستارگان

star circuit : معمارى : مدار ستاره اى

star crossed : بدشانس ،داراى ستاره نحس

star drag : ورزش : وسيله کشيدن نخ روى قرقره ماهيگيرى

star finder : علوم دريايى : ستاره ياب

star globe : علوم دريايى : ستاره ياب کروى

star grass : (ج.ش ).هر نوع گياه گل ستاره اى

star handle : علوم مهندسى : دستگيره گردان

Star of Bethlehem : حشيش البرق

star of david : )=Magen David(ستاره داود،نشان يهود و فلسطين اشغالى

star sapphire : (مع ).ياقوت کبود درخشان

star spangled : ستاره نشان

star thistle : (گ.ش ).قنطوريون ستاره اى ،گل تورى

star turn : ستاره يا شخصيت برجسته جماعت ،موضوع مهم وقابل توجه

star voltage : علوم مهندسى : ولتاژ ستاره

star washer : علوم هوايى : واشر ستاره اى

star delta switch : علوم مهندسى : کليد ستاره مثلث

star shaped : ستارهاي

starboard tack : ورزش : حرکت قايق بااستفاده از باد در سمت راست

starboard hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت راست

starch : آهار زدن , نشاسته , آهار

starched : آهاردار , آهاري

starchiness : سفتى ،اهاردارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

چگونه با جذاب ساختن کلاس و ارائه راهکار های کاربردی دانش آموزان را در یادگیری مفاهیم درس زبان انگلیسی یاری دهم
دانلود اقدام پژوهی چگونه باعث پیشرفت دانش آموز در درس ریاضی شدم
چگونه به کمک راهکار های جذاب و مدرسه محور فرهنگ پژوهشگری و علم آموزی را در دانش آموزانم نهادینه سازم
چگونه مشکل رو خوانی و روانخوانی دانش آموزانم را در کلاس حل نمایم
تحقیق در مورد بیماری سرطان و روش های تشخیص آن
چگونه دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم
چگونه با ترغیب همکارانم در استفاده از روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات اختلالات یادگیری دیسلکسی را حل كنم
چگونه کلاس درسم را با نشاط ساخته و در تحقق ایجاد مدرسه زندگی کوشا باشم
"چگونه مدرسه ای شاد، پویا و الگو ایجاد نموده و دانش آموزانی بانشاط تربیت نمایم"
چگونه با ارائه راهکار های جذاب و بهسازی چمن و وضعیت ظاهری مجتمع ورزشی دانش آموزان را به شرکت در فعالیت های ورزشی مجتمع ترغیب نمایم
چگونه بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار کنترل دانش آموز بیش فعالم را به دست بگیرم
پکیج کامل افزایش بازدید سایت 100%تضمینی
دانلود مقاله درمورد عوارض شکستگی هاو عوارض انها
چگونه شرکت دانش آموزان را در مسابقات معارف اسلامی و احکام و نماز جماعت رونق ببخشم
دانلود مقاله درمورد فیزیولوژی متابولیسم
تحقیق درمورد قلب ما چه شکلی است و چگونه کار می کند؟
مقاله درمورد كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی
دانلود چگونه وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم
دانلود چگونه فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم