لغات مشابه
stand off : محشور نبودن

stand offish : کناره گير،کناره جو،غيرمعاشر

stand oil : روغن بزرک بغلظت ¹¹6

stand out : سر برافراشتن

stand over : معوق ماندن ،عقب افتادن

stand up : برپا شدن , بر سر پا ايستادن

stand up f. : جنگ اشکارياعلنى

stand up to : روبرو شدن با

stand by battery : الکترونيک : باترى يدکى

stand off insulator : الکترونيک : مقره اتکايى

standard : متعارف , استاندارد , معيار , پيمانک , ضابطه , درفش , علامت

standard bearer : علمدار

standard bred : ورزش : اسب امريکايى پرورش يافته براى مسابقه سرعت و استقامت

standard brick : علوم مهندسى : اجر معمولى

standard candle : الکترونيک : شمع استاندارد

standard cell : الکترونيک : پيل استاندارد

standard compass : علوم دريايى : قطبنماى اصلى مغناطيسى

standard conditions : شيمى : شرايط متعارفى

standard conversion factor : عمران : ضريب تبديل استاندارد

standard egg section : معمارى : مقطع تخم مرغى شکل معمولى

standard error of estimate : روانشناسى : خطاى معيار براورد

standard feature : خصيصه متعارف

standard form : صورت متعارف

standard free energy of formation : شيمى : انرژى ازاد تشکيل استاندارد

standard function : کامپيوتر : تابع استاندارد

standard gauge : (درخطا اهن ) اندازه معمولى

standard heat of formation : شيمى : گرماى تشکيل استاندارد

standard hydrogen electrode : شيمى : الکتورد هيدروژن استاندارد

standard item : علوم نظامى : اقلام نمونه يا استاندارد يا مطابق معيار تعيين شده

standard lamp holder : علوم مهندسى : سرپيچ معمولى لامپ

standard language : زبان متعارف

standard measure : علوم مهندسى : اندازه استاندارد

standard method : معمارى : روش استانده

standard metre : متر قانونى يا قبول شده

standard ohm : الکترونيک : اهم استاندارد

standard oxidation potential : شيمى : پتانسيل اکسايش استاندارد

standard pascal : کامپيوتر : پاسکال استاندارد

standard penetration : عمران : ازمايش نفوذى استاندارد

standard pitch : علوم هوايى : گام استاندارد

standard product cost : علوم مهندسى : ارزش توليد استاندارد

standard progressive matrices test : روانشناسى : ازمون ماتريسهاى مدرج معيار

standard rain gage : معمارى : بارانسنج معمولى

standard rate : بازرگانى : نرخ استاندارد

standard rudder (usn) : علوم دريايى : 15درجه سکان

standard section : علوم مهندسى : پروفيل استاندارد

standard size : اندازه معين

standard size whole brick : معمارى : اجر فشارى معمولى

standard solution : شيمى : محلول استاندارد

standard stimulus : روانشناسى : محرک معيار

standard subroutine : زيرروال متعارف

standard trench : علوم نظامى : سنگر معمولى

standard bearer : پرچم دار،پيشوا

standardization group : روانشناسى : گروه معياريابى

standardize : همگون کردن

standardized score : روانشناسى : نمره بهنجار شده

standardized test : روانشناسى : ازمون ميزان شده

standards : ضوابط

standards enforcer : کامپيوتر : اجراکننده استانداردها

standarize : قانون ـ فقه : با نمونه يا عيار قانونى مطابقت کردن استاندارد کردن

standaway : خارج از بدن ،نمايان بر بدن

standby application : کاربرد جانشين

standby battery : شيمى : باترى اضطرارى

standby equipment : کامپيوتر : تجهيزات جانشينى

standby time : کامپيوتر : زمان جانشينى

standee : (درنمايش وغيره )شخص ايستاده( بخاطرنبودن جا)

stander : معمارى : تيرک چوبى

standing : ايستاده , بپا

standing broad jump : ورزش : پرش طول بدون دورخيز

standing committee : کميته دائمى

standing crop : زيست شناسى : محصول سرپا

standing derrick : علوم دريايى : دريک ثابت

standing high jump : ورزش : پرش ارتفاع بدون دورخيز

standing order : امريه نظامي

standing property : اعياني

standing regulations : مقررات جاري

standing room : (در اتوبوس وغيره)جاى ايستادن

standing rules : نظامات ،مقر ره ،مقر رات

standing signal instructions(ssi) : علوم نظامى : دستورات ثابت مخابراتى

standing start : ورزش : استارت ايستاده

standings : ورزش : فهرست نام بازيگران يا تيمها

standish : جاقلمى ،دوات

standoffish : غير صميي , کناره گير

standpat : (در بازى پوکر )ورق عوض نکردن ،محافظه کار،مخالف تغيير

standpipe : معمارى : لوله شاغولى

standpoint : نقطه نظر

stands : ورزش : جايگاه تماشاگران

standstil : ايست ،وقفه ،تعطيل ،سکوت ،سکته

standstill : لنگي , سکته

standup goalie : ورزش : دروازه بانى ايستاده

staned : لکدار

Stanford : استانفورد

stanford achivement test : روانشناسى : ازمون پيشرفت تحصيلى استانفورد

stanford binet intelligence scale : روانشناسى : مقياس هوشى استانفورد - بينه

stanhope : درشکه چهارچرخه بدون کروک وسبک

staniel : چرخ ،يکجور باز کوچک

staniferous : قلع خيز،قلعى دار

stanine scale : روانشناسى : مقياس نه بخشى

stanine score : روانشناسى : نمره نه بخشى

stank : (زمان ماضى قديمى فعل)stink ،استخر،مخزن ،سد

Stanley : استنلي

stannary : قلع کاري , قلع خيز , کان قلع , معدن قلع

stannate : شيمى : استانات

stannic : (ش ).داراى قلع

stannite : سنگ معدن بفرمولCU2 FESNS

stannous : (ش ).داراى قلع ،داراى ترکيبات قلع دو ظرفيتى

stanza : بند شعر , قطعه بندگردان

stanzaic : متشکل از چند بند شعر

stapedial : (تش ).وابسته به عضله واستخوان رکابى گوش ميانى

stapelia : (گ.ش ).پادزهر سمى وبدبوى افريقا

stapes : استخوان رکابي

staphyloma : باباقورى ،تحدب مثلث قرنيه

staping : کامپيوتر : مرحله بندى

staple : طبقه بندي رزه , فقره اصلي , گيره کاغذ , بست آهني , قلم اصلي , مواد خام , کالاياصلي بازار

staple crop : محصول عمده

staple food : بازرگانى : مواد غذائى ضرورى

staple goods : بازرگانى : کالاى بسيار ضرورى

stapler : ماشين مفتول دوزي

stapling : مفتول دوزي

star : نجم , ستاره , اختر , نشان ستاره

star anise : باديان ختايى

star bit : کامپيوتر : بيت ستاره

star catalogue : نجوم : فهرست ستارگان

star chamber : (انگليس )دادگاه عالى مدنى وجنايى ،جابرانه وسرى

star chart : علوم دريايى : نقشه ستارگان

star circuit : معمارى : مدار ستاره اى

star crossed : بدشانس ،داراى ستاره نحس

star drag : ورزش : وسيله کشيدن نخ روى قرقره ماهيگيرى

star finder : علوم دريايى : ستاره ياب

star globe : علوم دريايى : ستاره ياب کروى

star grass : (ج.ش ).هر نوع گياه گل ستاره اى

star handle : علوم مهندسى : دستگيره گردان

Star of Bethlehem : حشيش البرق

star of david : )=Magen David(ستاره داود،نشان يهود و فلسطين اشغالى

star sapphire : (مع ).ياقوت کبود درخشان

star spangled : ستاره نشان

star thistle : (گ.ش ).قنطوريون ستاره اى ،گل تورى

star turn : ستاره يا شخصيت برجسته جماعت ،موضوع مهم وقابل توجه

star voltage : علوم مهندسى : ولتاژ ستاره

star washer : علوم هوايى : واشر ستاره اى

star delta switch : علوم مهندسى : کليد ستاره مثلث

star shaped : ستارهاي

starboard tack : ورزش : حرکت قايق بااستفاده از باد در سمت راست

starboard hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت راست

starch : آهار زدن , نشاسته , آهار

starched : آهاردار , آهاري

starchiness : سفتى ،اهاردارى

starchy : نشاستهاي , شبيه نشاسته

stardom : ستارگي

stardust : (ز.ع ).حالت مسحور کننده وتخيلى

stare : رک نگاه کردن , زل زل نگاه کردن , خيره شدن , خيره نگريستن , خيره نگاه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

رفتار درمانی
پاورپوینت ماتریکس
محتوای درمان ماتریکس
تحقیق سیستم های تجاری
تحقیق سود و زیان شركتهای سهامی عام
تحقیق سیستم انباداری
تحقیق سیستم حقوق و دستمزد شرکت پیشگامان چاپ و نشر
تحقیق سرمایه گذاری در بورس
تحقیق سیستم حسابداری
تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی
تحقیق سیستم استهلاك دارایی ثابت
جزوه کامل حسابان یازدهم
پاورپوینت هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
پاورپوینت تفاوت وب کاوی و داده کاوی
پاورپوینت گلهای نشایی ( کشت و کار)
پاورپوینت تحلیل معماری مهد کودک
پاورپوینت مدیریت تحول سازمان
پاورپوینت سازه های بلند
پاورپوینت الگوریتم خوشه بندی بر اساس رتبه (ROC)