لغات مشابه
star washer : علوم هوايى : واشر ستاره اى

star delta switch : علوم مهندسى : کليد ستاره مثلث

star shaped : ستارهاي

starboard tack : ورزش : حرکت قايق بااستفاده از باد در سمت راست

starboard hand buoy : علوم دريايى : بويه سمت راست

starch : آهار زدن , نشاسته , آهار

starched : آهاردار , آهاري

starchiness : سفتى ،اهاردارى

starchy : نشاستهاي , شبيه نشاسته

stardom : ستارگي

stardust : (ز.ع ).حالت مسحور کننده وتخيلى

stare : رک نگاه کردن , زل زل نگاه کردن , خيره شدن , خيره نگريستن , خيره نگاه کردن

starer : مات ومبهوت ،داراى نگاه خيره

starets : پيرمرد،راهب ،معلم( در کليساى ارتودوکس)

starfighter : هواپيماى جت استارفايتر،(نوعى جت سوپرسونيک يک موتوره)

starfish : (ج.ش ).ستاره دريايى)asterias vulgaris( ،نجم البحر

starflower : (گ.ش ).شير مرغ چترى

stargaze : بستاره ها خيره شدن ،درعالم تخيل واوهام غرق شدن

stargazer : کسيکه به ستاره ها خيره شده ،منجم

staring : خيره ،زننده ،برجسته

staring red : قرمز زننده ،يا خيره کننده

staringly : خيره خيره

stark : خشن ،زبر،شجاع ،خشک وسرد( در مورد زمين)،شاق ،قوى ،کامل ،سرراست ،رک ،صرف ،مطلق ،حساس ،سفت ،سرسخت ،پاک ،تماما

stark naked : بکلى برهنه ،لخت( و )عور

starke : علوم نظامى : با شيپور علامت دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 468 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/1cae4140a0773bd6ed4544eed4b8f7459bbc83f7', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"f4d4hIhYmLVVpFsyuhY6DqW4gO9lqxvv9qyXson6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"star voltage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:45:"علوم مهندسى : ولتاژ ستاره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=star-voltage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833789;s:1:"c";i:1537833789;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/1cae4140a0773bd6ed4544eed4b8f7459bbc83f7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"f4d4hIhYmLVVpFsyuhY6DqW4gO9lqxvv9qyXson6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"star voltage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:45:"علوم مهندسى : ولتاژ ستاره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=star-voltage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833789;s:1:"c";i:1537833789;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/1cae4140a0773bd6ed4544eed4b8f7459bbc83f7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"f4d4hIhYmLVVpFsyuhY6DqW4gO9lqxvv9qyXson6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"star voltage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:45:"علوم مهندسى : ولتاژ ستاره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=star-voltage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833789;s:1:"c";i:1537833789;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('1cae4140a0773bd6ed4544eed4b8f7459bbc83f7', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"f4d4hIhYmLVVpFsyuhY6DqW4gO9lqxvv9qyXson6";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:12:"star voltage";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:45:"علوم مهندسى : ولتاژ ستاره";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:31:"http://zooya.ir/?w=star-voltage";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537833789;s:1:"c";i:1537833789;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58