لغات مشابه
statesmalnike : قانون ـ فقه : سياستمدارانه

statesman : سياستمدار،رجل سياسى ،زمامدار

statesmanlike : )statesmanly(سياستمدارانه

statesmanly : )statesmanlike(سياستمدارانه

statesmanship : دنياداري

statgnate : گنديده شده

static : ثابت , بي حرکت

static allocation : کامپيوتر : تخصيص ايستا

static characteristic : الکترونيک : مشخصه استاتيک

static charge : الکترونيک : برق ساکن

static employment : علوم نظامى : کاربرد توپخانه پدافند هوايى در سکوى ثابت يا در پدافند هوايى ثابت

static flux : علوم هوايى : شار استاتيک

static generator : الکترونيک : مولد برق ساکن

static head : معمارى : فشار ايستايى

static lift : علوم هوايى : براى استاتيک

static line : علوم نظامى : بند ثابت چتر يا بازکننده چتر نجات

static load : علوم هوايى : بار استاتيک

static luminous sensitivity : الکترونيک : حساسيت نورى استاتيک

static memory : کامپيوتر : حافظه ايستا

static propeller thrust : علوم هوايى : تراستى که توسط يک ملخ توليد ميشود

static random access memory : کامپيوتر : حافظه دستيابى مستقيم ايستا

static refresh : کامپيوتر : بازسازى ايستا

static sense : روانشناسى : حس تعادل

static sensitivity : الکترونيک : حساسيت استاتيک

static stability : علوم هوايى : پايدارى استاتيک

static storage allocation : کامپيوتر : تخصيص انباره ايستا

static structure : ساخت ايستا

static test : علوم نظامى : ازمايش در وضعيت ثابت يا به حالت ثابت

static transformer : الکترونيک : مبدل ثابت

static vent : علوم نظامى : روزنه اندازه گيرى فشار ثابت هوا

static(al) : ايستاده ،وابسته به اجسام ساکن

statically : در حال ايستاده يا ساکن

statically indeterminate : معمارى : از نظر ايستايى نا معين

statice : (گ.ش ).فشفاش ،بهمنى

staticize : ايستا ساختن ،ساکن کردن

staticizing cycle : کامپيوتر : سيکل ايستاسازى

stating : مشعر , حاکي , اشعار

stating that : مشعر بر اينکه

station : ايستگاه

station break : وقفه برنامه فرستنده راديويى وتلويزيونى

station car : علوم مهندسى : اتومبيل استيشن

station house : مرکز کلانتري

station keeping : علوم نظامى : در خط نگهداشتن ناو

station master : رئيس ايستگاه

station wagon : استيشن واگن

Stationary : ثابت

stationary bed : شيمى : بستر ساکن

stationary front : (هوا شناسى )جبهه حد فاصل بين دو توده هواى راکد

stationary information : اطلاعات لايتغير

stationary phase : شيمى : فاز ساکن

stationary population : بازرگانى : جمعيت ثابت

stationer : نوشت افزار فروش ،فروشنده لوازم التحرير

stationery : لوازم التحرير

stationery office : قانون ـ فقه : اداره انتشارات پارلمانى و رسمى

statip shift register : ثبات تغيير مکان ايستا

statism : تمرکز قدرت اقتصادى در دولت مرکزى

statist : سياستمدار،امارگر،ساکن ،بى حرکت

statistic copolymer : شيمى : همبسپار نامنظم

statistic(al) : امارى ،وابسته به احصائيه

statistical : احسائي , آماري

statistical analysis : ورزش : تحليل امارى

statistical artifact : روانشناسى : پديده تصنعى امارى

statistical control : روانشناسى : کنترل امارى

statistical learning theory : روانشناسى : نظريه امارى يادگيرى

statistical methods : بازرگانى : روشهاى امارى

statistical significance : روانشناسى : معنادارى امارى

statistical software : کامپيوتر : نرم افزار امارى

statistical tests : روانشناسى : ازمونهاى امارى

statistical thermodynamics : شيمى : ترموديناميک امارى

statistical universe : روانشناسى : جامعه امارى

statistically : از روى امار

statistician : محصي , آمار شناس , آمارگر

statistics : آمار , ارقام

statitizing : کامپيوتر : فرايند انتقال يک دستورالعمل از حافظه کامپيوتر به ثبات هاى دستورالعمل و نگهدارى ان ان در انجا بگونه اى که براى اجرا شدن اماده باشد

stato scope : فشار سنج نمودار درجه فشار جوى ،ارتفاع سنج هواپيما

statokinetic reflexes : روانشناسى : بازتابهاى تعادلى - جنسى

statolatry : حکومت پرستى ،حمايت از قدرت مرکزى

Staton Island : استاتن آيلند

stator blade : علوم هوايى : تيغه استاتور

statuary : تنديسي , هيکل تراشي , مجسمه ساز

statue : تنديس , پيکره , مجسمه

statue law : قانون يا قوانين( مجلس)

statue mile : ميل قانونى ¹ ( 528پا)

statue of liberty : مجسمه ازادى( در امريکا)

statues of god : احکام يا فرايض خدا

statuesque : شبيه مجسمه , سبک مجسمه , مجسمه وار

statuette : تنديسک

stature : قدر وقيمت

status : (حقوق) وضع حقوقی، وضعیت قانونی، مقام، مرتبه، شان، رتبه، ارج، پایه، منزلت، جاه، اعتبار، چگونگی، چونی، نهشت، بودش، حالت

status code : علوم نظامى : رمز وضعيت اماد در يک امادگاه

status map : نقشه وضعيت نما

status of limitations : قانون مرورزمان

status quo : وضع کنوني

status quo ante bellum : قانون ـ فقه : حالت پيش از جنگ

status register : کامپيوتر : ثبات وضعيت

status report : کامپيوتر : گزارش وضعيت

status word : کلمه وضعيت نما

status(in) quo : وضع فعلى يا کنونى

statutable : قابل تقنين ،بصورت قانون موضوعه دراوردنى

statute at large : قانون ـ فقه : چاپ قانون به طور کلمه به کلمه از روى متن اصلى

statute book : کتاب قانون

statute of limitation : قانون مرور زمان

statutory : طبق قانون

statutory limitation : قانون ـ فقه : قانون مرور زمان

statutory meeting : قانون ـ فقه : مجمع عمومى قانونى

statutory offense : جرم قانونى

statutory rape : هتک ناموس دختر نابالغ

staunch : بي رخنه , بي منفذ , بندآوردن

staunch stanch : بند اوردن( جريان چيزى)،وفادار،ثابت قدم ،بى شائبه ،بى رخنه ،بى منفذ

staunchly : وفادارانه ،با ثبات

staunchness : وفادارى ،ثبات ،رسوخ ،بى منفذى ،کيپى ،بى رخنه اى

staunton defence : ورزش : دفاع استاونتن در گامبى متقابل بنونى

staunton gambit : ورزش : گامبى استاونتن در دفاع هلندى

stave : لوله آب , با چماق زدن , بند شعر , شبيه لوله

stave off : دفع کردن

stavesacre : (گ.ش ).زبان در قفاى فارسى ،زردچوب

stay : سکون , توقف گاه , ماندن , اقامت گزيدن , نقطه اتکاء

stay 1 : علوم دريايى : - guy 1

stay 2 : علوم دريايى : - guy 2

stay 3 : علوم دريايى : مهار شدن

stay at home : خانه نشين شدن

stay in strike : اعتصاب( بدون ترک محل کار)

stay permanently : ماندگار شدن

stay sail : (د.ن ).بادبان نصب شده بر روى ديرک

stay there till i return : انجا بمانيدتامن برگردم

stay unemployed : بيکار ماندن

stay up : بيدار ماندن

stay up all night : شب زندهداري کردن

stay young : جوان ماندن

stayband : علوم دريايى : حلقه مهار

stayer : نگاهدار

staying : اقامت

staying power : نيروى پايدارى ،بنيه ،طاقت ،قدرت ،استحکام

staysail : ورزش : بادبان 3 گوشه روى سيم

stbtitle : (در فيلم سينما )زير نويس ،لقب فرعى ،عنوان فرعى مقاله

stdm : کامپيوتر : Synchronous Time-Devision Multiplexingتسهيم زمانى همگام

stead : مفيد بودن

steadfast : استوار

steadfastness : ثبات ،استوارى

steadier : استوارتر

steadily : بطور پيوسته و يکنواخت ،با سعى و کوشش

steadiness : پابرجاي

steading : خانه با متعلقات ،خانه رعيتى

steadviness : پيوستگى ،يک نواختى ،سعى وکوشش ،ثبات ،استوارى

steady : استوار , مداوم , ساکن شدن , ثابت , محکم

steady current : الکترونيک : جريان ثابت

steady growth : بازرگانى : رشد پايدار

steady load : معمارى : بار دائم

steady on : علوم نظامى : لوله توپ را به اهستگى تا روى هدف بياوريد،اهسته به سمت هدف

steady state equilibrium : بازرگانى : تعادل در وضعيت رشد پايدار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی اصلاح نباتات (M.Sc)
بررسی سیستم پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402
پاورپوینت پیاده رو های شهری
مقاله حقوق انتقال در بازار برق با ترجمه فارسی
بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار
بررسی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT
مقایسه شهرسازی اصفهان در دوره صفوی با شهر آمستردام
بررسی مرکز داده
پاورپوینت حاشیه نشینی در شهر تبریز
تحقیق پاورپوینت امام حسین (ع) و دوران امامت ایشان
پاورپوینت محله عودلاجان
پاورپوینت نظریه پردازان جهانی مرمت شهری
مقاله پژوهشی در اعتیاد
بررسی نیروگاه و پست 400 كیلو ولت شهید رجایی
بررسی پست برق باورس
"مقاله تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی، جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار"
فیزیک هسته ای- فصل چهل و سوم فیزیک دانشگاهی ویرایش سیزدهم
کتاب خود درمانی سرطان
"چگونه میتوانیم دختر مورد علاقه خود را جذب کنیم، راههای جذب همسر ایده آل"