لغات مشابه
statesmanlike : )statesmanly(سياستمدارانه

statesmanly : )statesmanlike(سياستمدارانه

statesmanship : دنياداري

statgnate : گنديده شده

static : ثابت , بي حرکت

static allocation : کامپيوتر : تخصيص ايستا

static characteristic : الکترونيک : مشخصه استاتيک

static charge : الکترونيک : برق ساکن

static employment : علوم نظامى : کاربرد توپخانه پدافند هوايى در سکوى ثابت يا در پدافند هوايى ثابت

static flux : علوم هوايى : شار استاتيک

static generator : الکترونيک : مولد برق ساکن

static head : معمارى : فشار ايستايى

static lift : علوم هوايى : براى استاتيک

static line : علوم نظامى : بند ثابت چتر يا بازکننده چتر نجات

static load : علوم هوايى : بار استاتيک

static luminous sensitivity : الکترونيک : حساسيت نورى استاتيک

static memory : کامپيوتر : حافظه ايستا

static propeller thrust : علوم هوايى : تراستى که توسط يک ملخ توليد ميشود

static random access memory : کامپيوتر : حافظه دستيابى مستقيم ايستا

static refresh : کامپيوتر : بازسازى ايستا

static sense : روانشناسى : حس تعادل

static sensitivity : الکترونيک : حساسيت استاتيک

static stability : علوم هوايى : پايدارى استاتيک

static storage allocation : کامپيوتر : تخصيص انباره ايستا

static structure : ساخت ايستا

static test : علوم نظامى : ازمايش در وضعيت ثابت يا به حالت ثابت

static transformer : الکترونيک : مبدل ثابت

static vent : علوم نظامى : روزنه اندازه گيرى فشار ثابت هوا

static(al) : ايستاده ،وابسته به اجسام ساکن

statically : در حال ايستاده يا ساکن

statically indeterminate : معمارى : از نظر ايستايى نا معين

statice : (گ.ش ).فشفاش ،بهمنى

staticize : ايستا ساختن ،ساکن کردن

staticizing cycle : کامپيوتر : سيکل ايستاسازى

stating : مشعر , حاکي , اشعار

stating that : مشعر بر اينکه

station : ايستگاه

station break : وقفه برنامه فرستنده راديويى وتلويزيونى

station car : علوم مهندسى : اتومبيل استيشن

station house : مرکز کلانتري

station keeping : علوم نظامى : در خط نگهداشتن ناو

station master : رئيس ايستگاه

station wagon : استيشن واگن

Stationary : ثابت

stationary bed : شيمى : بستر ساکن

stationary front : (هوا شناسى )جبهه حد فاصل بين دو توده هواى راکد

stationary information : اطلاعات لايتغير

stationary phase : شيمى : فاز ساکن

stationary population : بازرگانى : جمعيت ثابت

stationer : نوشت افزار فروش ،فروشنده لوازم التحرير

stationery : لوازم التحرير

stationery office : قانون ـ فقه : اداره انتشارات پارلمانى و رسمى

statip shift register : ثبات تغيير مکان ايستا

statism : تمرکز قدرت اقتصادى در دولت مرکزى

statist : سياستمدار،امارگر،ساکن ،بى حرکت

statistic copolymer : شيمى : همبسپار نامنظم

statistic(al) : امارى ،وابسته به احصائيه

statistical : احسائي , آماري

statistical analysis : ورزش : تحليل امارى

statistical artifact : روانشناسى : پديده تصنعى امارى

statistical control : روانشناسى : کنترل امارى

statistical learning theory : روانشناسى : نظريه امارى يادگيرى

statistical methods : بازرگانى : روشهاى امارى

statistical significance : روانشناسى : معنادارى امارى

statistical software : کامپيوتر : نرم افزار امارى

statistical tests : روانشناسى : ازمونهاى امارى

statistical thermodynamics : شيمى : ترموديناميک امارى

statistical universe : روانشناسى : جامعه امارى

statistically : از روى امار

statistician : محصي , آمار شناس , آمارگر

statistics : آمار , ارقام

statitizing : کامپيوتر : فرايند انتقال يک دستورالعمل از حافظه کامپيوتر به ثبات هاى دستورالعمل و نگهدارى ان ان در انجا بگونه اى که براى اجرا شدن اماده باشد

stato scope : فشار سنج نمودار درجه فشار جوى ،ارتفاع سنج هواپيما

statokinetic reflexes : روانشناسى : بازتابهاى تعادلى - جنسى

statolatry : حکومت پرستى ،حمايت از قدرت مرکزى

Staton Island : استاتن آيلند

stator blade : علوم هوايى : تيغه استاتور

statuary : تنديسي , هيکل تراشي , مجسمه ساز

statue : تنديس , پيکره , مجسمه

statue law : قانون يا قوانين( مجلس)

statue mile : ميل قانونى ¹ ( 528پا)

statue of liberty : مجسمه ازادى( در امريکا)

statues of god : احکام يا فرايض خدا

statuesque : شبيه مجسمه , سبک مجسمه , مجسمه وار

statuette : تنديسک

stature : قدر وقيمت

status : (حقوق) وضع حقوقی، وضعیت قانونی، مقام، مرتبه، شان، رتبه، ارج، پایه، منزلت، جاه، اعتبار، چگونگی، چونی، نهشت، بودش، حالت

status code : علوم نظامى : رمز وضعيت اماد در يک امادگاه

status map : نقشه وضعيت نما

status of limitations : قانون مرورزمان

status quo : وضع کنوني

status quo ante bellum : قانون ـ فقه : حالت پيش از جنگ

status register : کامپيوتر : ثبات وضعيت

status report : کامپيوتر : گزارش وضعيت

status word : کلمه وضعيت نما

status(in) quo : وضع فعلى يا کنونى

statutable : قابل تقنين ،بصورت قانون موضوعه دراوردنى

statute at large : قانون ـ فقه : چاپ قانون به طور کلمه به کلمه از روى متن اصلى

statute book : کتاب قانون

statute of limitation : قانون مرور زمان

statutory : طبق قانون

statutory limitation : قانون ـ فقه : قانون مرور زمان

statutory meeting : قانون ـ فقه : مجمع عمومى قانونى

statutory offense : جرم قانونى

statutory rape : هتک ناموس دختر نابالغ

staunch : بي رخنه , بي منفذ , بندآوردن

staunch stanch : بند اوردن( جريان چيزى)،وفادار،ثابت قدم ،بى شائبه ،بى رخنه ،بى منفذ

staunchly : وفادارانه ،با ثبات

staunchness : وفادارى ،ثبات ،رسوخ ،بى منفذى ،کيپى ،بى رخنه اى

staunton defence : ورزش : دفاع استاونتن در گامبى متقابل بنونى

staunton gambit : ورزش : گامبى استاونتن در دفاع هلندى

stave : لوله آب , با چماق زدن , بند شعر , شبيه لوله

stave off : دفع کردن

stavesacre : (گ.ش ).زبان در قفاى فارسى ،زردچوب

stay : سکون , توقف گاه , ماندن , اقامت گزيدن , نقطه اتکاء

stay 1 : علوم دريايى : - guy 1

stay 2 : علوم دريايى : - guy 2

stay 3 : علوم دريايى : مهار شدن

stay at home : خانه نشين شدن

stay in strike : اعتصاب( بدون ترک محل کار)

stay permanently : ماندگار شدن

stay sail : (د.ن ).بادبان نصب شده بر روى ديرک

stay there till i return : انجا بمانيدتامن برگردم

stay unemployed : بيکار ماندن

stay up : بيدار ماندن

stay up all night : شب زندهداري کردن

stay young : جوان ماندن

stayband : علوم دريايى : حلقه مهار

stayer : نگاهدار

staying : اقامت

staying power : نيروى پايدارى ،بنيه ،طاقت ،قدرت ،استحکام

staysail : ورزش : بادبان 3 گوشه روى سيم

stbtitle : (در فيلم سينما )زير نويس ،لقب فرعى ،عنوان فرعى مقاله

stdm : کامپيوتر : Synchronous Time-Devision Multiplexingتسهيم زمانى همگام

stead : مفيد بودن

steadfast : استوار

steadfastness : ثبات ،استوارى

steadier : استوارتر

steadily : بطور پيوسته و يکنواخت ،با سعى و کوشش

steadiness : پابرجاي

steading : خانه با متعلقات ،خانه رعيتى

steadviness : پيوستگى ،يک نواختى ،سعى وکوشش ،ثبات ،استوارى

steady : استوار , مداوم , ساکن شدن , ثابت , محکم

steady current : الکترونيک : جريان ثابت

steady growth : بازرگانى : رشد پايدار

steady load : معمارى : بار دائم

steady on : علوم نظامى : لوله توپ را به اهستگى تا روى هدف بياوريد،اهسته به سمت هدف

steady state equilibrium : بازرگانى : تعادل در وضعيت رشد پايدار

steady state approximation : شيمى : تقريب حالت پايا

steady state conduction : شيمى : رسانش با حالت پايا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1