لغات مشابه
statesmanly : )statesmanlike(سياستمدارانه

statesmanship : دنياداري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: