لغات مشابه
stenosis : (طب )تنگ شدن يا انقباض بعضى از مجراهاى بدن ،تنگى مجرا

stenotherm : (ج.ش ).موجود غير مقاون در مقابل تغييرات شديد درجه حرارت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: