لغات مشابه
stenotherm : (ج.ش ).موجود غير مقاون در مقابل تغييرات شديد درجه حرارت

stenothermal : زيست شناسى : دما کم تاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: