لغات مشابه
stenothermal : زيست شناسى : دما کم تاب

stenothermy : کم مقاومتى در مقابل تغييرات حرارت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: