لغات مشابه
stepped thread : علوم نظامى : پيچ ناقص کولاس ،کولاس پيچى ناقص

stepped up : تشديدشده ،تسريع شده

stepper : پله ساز،چيزى که براى پله بکار مى رود

stepping down : کناره گيري

stepping off place : نقطه يامحل عزيمت

stepping stone : جاپا،سنگ زير پا

stepping switch : گزينه پله اى

steps : مدارج

stepsister : خواهراندر , ناخواهري

stepson : فرزند خوانده , نناپسري , پسر شوهر , پسر زن , پسراندر

stepwise elution analysis : شيمى : تجزيه شستشوى پله اى

stepwise formation constant : شيمى : ثابت تشکيل مرحله اى

stepwise refinement : پالايش گام به گام

stepwise regression : بازرگانى : رگرسيون مرحله اى

steradian : علوم هوايى : واحد زاويه صلب در سيستم متريک

stercoraceous : کثافت زي

stercoral : برازى ،کودى

stercoricolous : کثافت زي

stercovorous : کثافت خوار( مانند سوسک وبعضى حشرات)

stere : يک متر مکعب

stereo : مخفف واژه هاىstereophonic( ،)stereotype

stereo chemistry : مبحث شيمى فضايى

stereo gram : تصوير يانقش برجسته نما

stereobate : پى مريى وروى زمين ساختمان

stereochemistry : شيمى : شميى فضايى

stereocomparagraph : علوم نظامى : دستگاه رسم خطوط ميزان منحنى به طريقه استريوسکوپى

stereognosis : روانشناسى : ادراک سه بعدى

stereogram : علوم نظامى : يک زوج عکس استريوسکوپى توجيه شده براى برجسته بينى

stereograph : برجسته نما کردن

stereoirregular polymer : شيمى : بسپار بدون نظم فضايى

stereometer : گنج پيما،حجم پيما

stereometric : خط برجسته ،وابسته بترسيمات برجسته ،(درمورد جسم جامد )بسهولت قابل اندازه گيرى

stereometry : گنج پيمايى ،حجم پيمايى ،جسم سنجى

stereopecific polymerization : شيمى : بسپارش فضا ويژه

stereophonic : استروفونيک

stereophotogrammetry : علوم نظامى : تهيه و رسم نقشه جات از روى عکس هوايى به طريقه برجسته بينى و استريوسکوپى

stereophotography : عکس بردارى برجسته نما وسه بعدى

stereoplanigraph : علوم نظامى : نوعى دستگاه تهيه نقشه بطريقه برجسته بينى با طريقه دستى و رسم با مداد الکترونيکى

stereopticon : شهر فرنگ , چراغ عکس

stereoregular polymer : شيمى : بسپار فضا ويژه

stereoregularity : شيمى : فضانظمى

stereoscope : برجسته بين

stereoscopic : برجسته بينى ،برجسته بين

stereoscopic vision : روانشناسى : ديد سه بعدى

stereoscopics : زيست شناسى : برجسته نمايى

stereoscopy : علوم نظامى : سيستم برجسته بينى

stereoselective : شيمى : فضاگزين

stereoselectivity : شيمى : فضاگزينى

stereospecific : شيمى : فضاويژه

stereospecificity : شيمى : فضاويژگى

stereotapis : جمد گرايى

stereotaxic atlas : روانشناسى : نقشه مغز

stereotype : کليشه کردن

stereotyped : (مج ).تقليد شده ،فاقد نبوغ وابتکار،داراى رفتار قالبى

steric : وابسته بطرز استقرار اجزاء اتم در فضا

steric effect : شيمى : اثر فضايى

steric hindrance : شيمى : ممانعت فضايى

sterile : بي بار , سترون , استرون

sterility : عقيمي , ستروني , بي باري

sterilization : سترون سازي

sterilize : نازا کردن

Sterling : پوند , ليره استرلينگ

stern : سخت ومحکم , عقب کشتي , عبوسانه , عبوس

stern chase : تعاقب کشتى فرارى

stern discipline : علوم نظامى : انضباط سخت و محکم

stern fast : علوم نظامى : طناب پاشنه قايق

stern post : علوم نظامى : ستون پاشنه ناو

stern tube : علوم نظامى : لوله اژدر پاشنه ناو

stern ward : بطرف عقب کشتى

stern way : واپس روى( کشتى)

stern wheeler : (دگ -.امر ).پاروزن عقب کشتى ،کشتى داراى پروانه در عقب

sternal : جناغي

sternalgia : (طب ) سينه درد

sternfast : علوم دريايى : طناب پاشنه قايق

sternforemost : (کشتيرانى )عقب زدن ،عقب رفتن

sternly : با سخت گيرى ،درشتى ،عبوسى ،تندى

sternman : ورزش : پاروزن قسمت عقب قايق باريک

sternmost : عقب ترين قسمت کشتى

sternness : عبوسي

sternocostal : (تش ).دنده اى وجناغى

sternpost : تير عمودى عقب کشتى

sternum : جناغ

sternutation : صداى عطسه ،عطسه

sternutative : عطسه آور

sternutator : داروى عطسه واشک اور

stertor : صداى خس خس سينه

stertorous : خرناس کشنده ،داراى صداى خرخر وخس خس

stet : بگذاريد باشد ( اين واژه کنار چيزى که خط زده اند نوشته ميشود)

stethe : قانون ـ فقه : ساحل رودخانه

stethoscope : گوشي

stethoscopic : وابسته به گوشى طبى يا ضربان سنج

stethoscopy : معاينه بوسيله گوشى طبى

stevedore : بارگيري وباراندازي کردن

stevedoring charges : بازرگانى : هزينه هاى بارگيرى و باراندازى

stevenson schomaker correction : شيمى : تصحيح استيونس - شوماکر

stew : دم کردن , طاس کباب , خورش

stew pan : کماجدان

stewardess : مهماندار هواپيما , مهماندار

stewardship : نظارت خرج

stewed beet : لبو،چغندرپخته

stewpan : آبگوشت پز , کماجدان

sthene : علوم هوايى : واحد نيرو در سيستم غيرمتريک معادل نيرويى که به جرمى برابر يک تن شتاب يک متر بر مجذور ثانيه

sthenic : فعال ،حاد،تندکار،قوى ،خطرناک ،وخيم ،شديد،نيرومند

sthenic apoplexy : سکته دموى ياخونى

stichomythia : مکالمات کوتاه

stichomythic : مربوط به مکالمات کوتاه( در نمايش)

stick : چسبيدن , الصاق کردن , چسبناک کردن , چسباندن , لول , عصا

stick and ball model : شيمى : الگوى گلوله و ميله

stick around : درنگ کردن ،تاخير کردن ،بانتظار چيزى بودن

stick bridge : ورزش : پل دراز چوبى و فلزى کمکى براى رسيدن به گوى بيليارد

stick brush : معمارى : قلم مو

stick glove : ورزش : دستکش کلفت دروازه بان

stick in the mud : محافظه کار , طفره رو

stick out : پيش آمدگي داشتن , سر برافراشتن

stick to the point : از موضوع خارج نشويد

stick to your last : برشته خود بجسبد،يا از حد خود بيرون نگذاريد

stick to your work : بکار خود مشغول باشيد( يابچسبيد)

stick up : برجستگي داشتن

stick check : ورزش : دور کردن گوى از گوى دار با استفاده از چوب

stickability : قابليت محافظت

stickboy : ورزش : متصدى نگهدارى چوبهاى هاکى

sticker : عکس برگردان , عکس بر گردان

stickful : يک ورساد

stickhandler : ورزش : شخص ماهر در استفاده از چوب هاکى

stickhandling : ورزش : مهارت در استفاده از چوب

stickiness : چسبناکي

sticking : چسبنده ،چسبناک

sticking plaster : مشمع چسب دار مخصوص روى زخم

sticking voltage : الکترونيک : ولتاژ وقفه

stickit : چسبيده ،(اسکاتلند )شکست خورده ،ناقص ،خراب

stickle : ميانجگيرى کردن ،مداخله کردن ،ترديد،سراشيب ،اشفتگى

stickleback : ماهى ابنوس

stickler : گيج کننده

stickpin : سنجاق کراوات

sticks : ورزش : خطاى بلندکردن چوب بيش از حد نشانه

stickside : ورزش : سمتى از بدن دروازه بان با چوب هاکى

sticktight : خارچسبنده ،چسبنده( مثل کنه)،ادم سمج ومزاحم

stickup initial : کامپيوتر : حرف درشت اول پاراگراف

stickweed : )=ragweed(

sticky : تروچسبناک , چسبنده , چسبدار

sticky wicket : ورزش : زمين بازى خيس که در افتاب خشک مى شود

stiff : شخ , سيخ

stiff arm : )=straight arm(جاخالى دادن ،جاخالى

stiff hearted : سرسخت ،سرکش ،خودسر،لجوج

stiff neck : خشکى گردن ،گردن خشک

stiff necked : گردن کلفت

stiff necked : کله شق ،گردن کش ،خودسر

stiffen : شق کردن , سيخ شدن

stiffened at the supports : عمران : تقويت شده در تکيه گاهها

stiffening : اهار يا چيز ديگرى که براى سفت کردن چيزها بکار ميبرند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت Electronic Commerce Systems
"پاورپوینت The Environment of Electronic Commerce: Legal, Ethical, and Tax Issues"
پاورپوینت Introduction to e-Commerce
پاورپوینت Concepts in e-commerce
پاورپوینت The Revolution Is Just Beginning
انگل لیشمانیوز
پاورپوینت Agent Technology for e-Commerce
مبانی نظری و پیشینه نوسازی و بهسازی بافت فرسوده
خراطی‌
خوشنویسی
مبانی نظری و پیشینه تحلیل مکانی - فضایی کاربری های آموزشی شهری
مینیاتور
گزارش کارآموزی نقاشی و لعاب روی سفال با الهام از نقوش مقبره
تحقیق جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی
تحقیق استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران
پاورپوینت مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عمل
پاورپوینت استراتژیهای جذب کارکنان
پاورپوینت استراتژی های توسعه سازمانی
پاورپوینت نقش استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمان