لغات مشابه
stepped up : تشديدشده ،تسريع شده

stepper : پله ساز،چيزى که براى پله بکار مى رود

stepping down : کناره گيري

stepping off place : نقطه يامحل عزيمت

stepping stone : جاپا،سنگ زير پا

stepping switch : گزينه پله اى

steps : مدارج

stepsister : خواهراندر , ناخواهري

stepson : فرزند خوانده , نناپسري , پسر شوهر , پسر زن , پسراندر

stepwise elution analysis : شيمى : تجزيه شستشوى پله اى

stepwise formation constant : شيمى : ثابت تشکيل مرحله اى

stepwise refinement : پالايش گام به گام

stepwise regression : بازرگانى : رگرسيون مرحله اى

steradian : علوم هوايى : واحد زاويه صلب در سيستم متريک

stercoraceous : کثافت زي

stercoral : برازى ،کودى

stercoricolous : کثافت زي

stercovorous : کثافت خوار( مانند سوسک وبعضى حشرات)

stere : يک متر مکعب

stereo : مخفف واژه هاىstereophonic( ،)stereotype

stereo chemistry : مبحث شيمى فضايى

stereo gram : تصوير يانقش برجسته نما

stereobate : پى مريى وروى زمين ساختمان

stereochemistry : شيمى : شميى فضايى

stereocomparagraph : علوم نظامى : دستگاه رسم خطوط ميزان منحنى به طريقه استريوسکوپى

stereognosis : روانشناسى : ادراک سه بعدى

stereogram : علوم نظامى : يک زوج عکس استريوسکوپى توجيه شده براى برجسته بينى

stereograph : برجسته نما کردن

stereoirregular polymer : شيمى : بسپار بدون نظم فضايى

stereometer : گنج پيما،حجم پيما

stereometric : خط برجسته ،وابسته بترسيمات برجسته ،(درمورد جسم جامد )بسهولت قابل اندازه گيرى

stereometry : گنج پيمايى ،حجم پيمايى ،جسم سنجى

stereopecific polymerization : شيمى : بسپارش فضا ويژه

stereophonic : استروفونيک

stereophotogrammetry : علوم نظامى : تهيه و رسم نقشه جات از روى عکس هوايى به طريقه برجسته بينى و استريوسکوپى

stereophotography : عکس بردارى برجسته نما وسه بعدى

stereoplanigraph : علوم نظامى : نوعى دستگاه تهيه نقشه بطريقه برجسته بينى با طريقه دستى و رسم با مداد الکترونيکى

stereopticon : شهر فرنگ , چراغ عکس

stereoregular polymer : شيمى : بسپار فضا ويژه

stereoregularity : شيمى : فضانظمى

stereoscope : برجسته بين

stereoscopic : برجسته بينى ،برجسته بين

stereoscopic vision : روانشناسى : ديد سه بعدى

stereoscopics : زيست شناسى : برجسته نمايى

stereoscopy : علوم نظامى : سيستم برجسته بينى

stereoselective : شيمى : فضاگزين

stereoselectivity : شيمى : فضاگزينى

stereospecific : شيمى : فضاويژه

stereospecificity : شيمى : فضاويژگى

stereotapis : جمد گرايى

stereotaxic atlas : روانشناسى : نقشه مغز

stereotype : کليشه کردن

stereotyped : (مج ).تقليد شده ،فاقد نبوغ وابتکار،داراى رفتار قالبى

steric : وابسته بطرز استقرار اجزاء اتم در فضا

steric effect : شيمى : اثر فضايى

steric hindrance : شيمى : ممانعت فضايى

sterile : بي بار , سترون , استرون

sterility : عقيمي , ستروني , بي باري

sterilization : سترون سازي

sterilize : نازا کردن

Sterling : پوند , ليره استرلينگ

stern : سخت ومحکم , عقب کشتي , عبوسانه , عبوس

stern chase : تعاقب کشتى فرارى

stern discipline : علوم نظامى : انضباط سخت و محکم

stern fast : علوم نظامى : طناب پاشنه قايق

stern post : علوم نظامى : ستون پاشنه ناو

stern tube : علوم نظامى : لوله اژدر پاشنه ناو

stern ward : بطرف عقب کشتى

stern way : واپس روى( کشتى)

stern wheeler : (دگ -.امر ).پاروزن عقب کشتى ،کشتى داراى پروانه در عقب

sternal : جناغي

sternalgia : (طب ) سينه درد

sternfast : علوم دريايى : طناب پاشنه قايق

sternforemost : (کشتيرانى )عقب زدن ،عقب رفتن

sternly : با سخت گيرى ،درشتى ،عبوسى ،تندى

sternman : ورزش : پاروزن قسمت عقب قايق باريک

sternmost : عقب ترين قسمت کشتى

sternness : عبوسي

sternocostal : (تش ).دنده اى وجناغى

sternpost : تير عمودى عقب کشتى

sternum : جناغ

sternutation : صداى عطسه ،عطسه

sternutative : عطسه آور

sternutator : داروى عطسه واشک اور

stertor : صداى خس خس سينه

stertorous : خرناس کشنده ،داراى صداى خرخر وخس خس

stet : بگذاريد باشد ( اين واژه کنار چيزى که خط زده اند نوشته ميشود)

stethe : قانون ـ فقه : ساحل رودخانه

stethoscope : گوشي

stethoscopic : وابسته به گوشى طبى يا ضربان سنج

stethoscopy : معاينه بوسيله گوشى طبى

stevedore : بارگيري وباراندازي کردن

stevedoring charges : بازرگانى : هزينه هاى بارگيرى و باراندازى

stevenson schomaker correction : شيمى : تصحيح استيونس - شوماکر

stew : دم کردن , طاس کباب , خورش

stew pan : کماجدان

stewardess : مهماندار هواپيما , مهماندار

stewardship : نظارت خرج

stewed beet : لبو،چغندرپخته

stewpan : آبگوشت پز , کماجدان

sthene : علوم هوايى : واحد نيرو در سيستم غيرمتريک معادل نيرويى که به جرمى برابر يک تن شتاب يک متر بر مجذور ثانيه

sthenic : فعال ،حاد،تندکار،قوى ،خطرناک ،وخيم ،شديد،نيرومند

sthenic apoplexy : سکته دموى ياخونى

stichomythia : مکالمات کوتاه

stichomythic : مربوط به مکالمات کوتاه( در نمايش)

stick : چسبيدن , الصاق کردن , چسبناک کردن , چسباندن , لول , عصا

stick and ball model : شيمى : الگوى گلوله و ميله

stick around : درنگ کردن ،تاخير کردن ،بانتظار چيزى بودن

stick bridge : ورزش : پل دراز چوبى و فلزى کمکى براى رسيدن به گوى بيليارد

stick brush : معمارى : قلم مو

stick glove : ورزش : دستکش کلفت دروازه بان

stick in the mud : محافظه کار , طفره رو

stick out : پيش آمدگي داشتن , سر برافراشتن

stick to the point : از موضوع خارج نشويد

stick to your last : برشته خود بجسبد،يا از حد خود بيرون نگذاريد

stick to your work : بکار خود مشغول باشيد( يابچسبيد)

stick up : برجستگي داشتن

stick check : ورزش : دور کردن گوى از گوى دار با استفاده از چوب

stickability : قابليت محافظت

stickboy : ورزش : متصدى نگهدارى چوبهاى هاکى

sticker : عکس برگردان , عکس بر گردان

stickful : يک ورساد

stickhandler : ورزش : شخص ماهر در استفاده از چوب هاکى

stickhandling : ورزش : مهارت در استفاده از چوب

stickiness : چسبناکي

sticking : چسبنده ،چسبناک

sticking plaster : مشمع چسب دار مخصوص روى زخم

sticking voltage : الکترونيک : ولتاژ وقفه

stickit : چسبيده ،(اسکاتلند )شکست خورده ،ناقص ،خراب

stickle : ميانجگيرى کردن ،مداخله کردن ،ترديد،سراشيب ،اشفتگى

stickleback : ماهى ابنوس

stickler : گيج کننده

stickpin : سنجاق کراوات

sticks : ورزش : خطاى بلندکردن چوب بيش از حد نشانه

stickside : ورزش : سمتى از بدن دروازه بان با چوب هاکى

sticktight : خارچسبنده ،چسبنده( مثل کنه)،ادم سمج ومزاحم

stickup initial : کامپيوتر : حرف درشت اول پاراگراف

stickweed : )=ragweed(

sticky : تروچسبناک , چسبنده , چسبدار

sticky wicket : ورزش : زمين بازى خيس که در افتاب خشک مى شود

stiff : شخ , سيخ

stiff arm : )=straight arm(جاخالى دادن ،جاخالى

stiff hearted : سرسخت ،سرکش ،خودسر،لجوج

stiff neck : خشکى گردن ،گردن خشک

stiff necked : گردن کلفت

stiff necked : کله شق ،گردن کش ،خودسر

stiffen : شق کردن , سيخ شدن

stiffened at the supports : عمران : تقويت شده در تکيه گاهها

stiffening : اهار يا چيز ديگرى که براى سفت کردن چيزها بکار ميبرند

stiffening (am) : معمارى : تقويت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت درس های 11 و 12 مطالعات پنجم
چگونگی از بین بردن اضطراب دانش آموزان
چگونه می توانم ازطریق شیوه های املاء نویسی اضطراب دانش آموزان را در درس املاء بهبود بخشید
کاهش دادن اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک
راه های برطرف کردن مشکل گوشه گیری دانش آموزان
بررسی علل گستاخی برخی دانش آموزان در برابر معلم
چگونگی حل کردن مشکل کم رویی وعدم اعتماد به نفس در دانش آموزان
چگونه می توانم با استفاده از مواد زاید و بدون استفاده در ساعت هنر خلاقیت را در دانش آموزان پایه چهارم افزایش داد
چگونگی کاهش دادن مدرسه گریزی دانش آموزان
نقش مشاركتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی
مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملی
حل کردن مشکل روخوانی دانش آموز پایه پنجم
چگونگی افزایش علاقه دانش آموزان مدرسه جهت شرکت در نماز جماعت
نکات مهم کتاب ریاضی پنجم دبستان
نموه سوال مطالعات اجتماعی چهارم در آبان ماه
پاورپوینت سیستمهای دودویی
نمونه آزمون نوبت اول ریاضی نهم 94
حل تمرینات ریاضی 1 دانشگاه
حل تمرینات ریاضی 2 دانشگاه