لغات مشابه
stomp : پايکوبي کردن , لگد کوبي کردن

ston ware : علوم مهندسى : سفالينه بسيار سخت

stone : سنگ قيمتي , تحجير کردن , سنگسار کردن , سنگي , سنگ ميوه , حجري , سنگ , حجر

stone a : عصرسنگ ،عصرحجر

stone anchor : معمارى : سنگ مهارى

stone ballast : معمارى : مصالح شکسته سنگى

stone bench : مصطبه

stone blind : کاملا کور

stone block : معمارى : قالبسنگ

stone boiling : جوشاندن بوسيله سنگ داغ ،سنگ جوش

stone break : يکجور گياه که در سنگ ميرويد،کاسرالحجر

stone breaker : سنگ شکن

stone broke : (ز.ع ).کاملا ورشکست ،لات ،بى پول

stone carving : سنگ تراشي

stone chat : چکچکى

stone chisel : معمارى : قلم سنگتراشى

stone coal : زغال سنگ خشک يا خالص

stone deaf : کاملا کر

stone lily : سنگواره سوسنيان

stone man : بعداپرسيده شود

stone mason : معمارى : سنگ کار

stone pictching : سنگ فرش

stone pit : کان سنگ ،معدن سنگ ،سنگ کنى ،محل بدست اوردن اطلاعات اجر

stone reserve : معمارى : ذخيره سنگ

stone river : معمارى : رود سنگ

stone saw : معمارى : اره سنگبرى

stone tongs : معمارى : گاز انبر سنگبرى

stone walling : سنگچيني

stone ware : سفالينه بسيار سخت

stone worker : سنگ کار

stone worshipping : سنگ پرستي

stone cutter : سنگ تراش ،ماشين سنگ تراشى

stone dead : کاملا مرده

stone fruit : ميوه هسته دار

stone hearted : دل سخت , سنگدل

stone work : ساختمان سنگى ،بنائى با سنگ ،سنگ تراشى

stonecrop : (گ.ش ).گل ناز

stonecutter : سنگ تراش ،ماشين سنگ برى

stonecutting : سنگ برى

stonemason : سنگ تراش

stonemasonry : سنگ کارى

stonemesh : معمارى : تور سنگ

stonewall : ورزش : توپ زدن تدافعى بدون کسب امتياز

stonewall formation : ورزش : اسکلت پياده اى ديوار سنگى

stonewaller : ورزش : توپزن تدافعى

stonework : ساختمان سنگى ،کارخانه سنگ برى

stoney : )=stony(سنگى ،پرسنک ،سنگلاخ ،سخت

stoniness : سنگلاخى ،سنگدلى

stoning : سنگسار

stony : باسنگ ساختن

stonyhearted : سنگدل ،بى رحم

stood : (فعل ماضى)stand

stooge : آلت دست شدن , دست نشانده

stooges : عمال

stool : چار پايه , عسلي , چهارپايه , کرسي

stoolie : )stool pigeon(کبوتر يا مرغ دام که بچوبى بندند،جاسوس

stools : قانون ـ فقه : غائط

stoop : دولاشدن , خشوع کردن

stoop through : مهتاب با دو دست ،ابتداى اغوشقا

stoop to a favor : منت کشيدن

stoop vault : ورزش : پرش از خرک ژيمناستيک

stop : موقوف شدن , بند آوردن , متوقفکردن , بازايستادن , بندآوردن , نگه داشتن , توقف کردن , منتفي کردن , باز نگه داشتن , باز داشتن , دست نگاه داشتن , ايست دادن , دست کشيدن , موقوف کردن , دست برداشتن , جلو گيري کردن , ايست کردن , ايست , توقف

stop and go : پاس با دويدن گيرنده توپ به جلو و توقف کوتاه و دوباره به جلو براى پاس بلند،(فوتبال امريکايى)

stop bath : )=short stop(ابگونه اسيدى که براى تثبيت عکس وفيلم بکار ميرود

stop code : کامپيوتر : کد توقف

stop dog : علوم مهندسى : علامت وقف

stop element : عنصر ايست

stop gap : وسيله يا چاره موقتى

stop instruction : کامپيوتر : دستورالعمل توقف

stop knob : (درارگ ) دکمه

stop lamp : علوم مهندسى : چراغ ترمز

stop light switch : علوم مهندسى : کليد لامپ ترمز

stop logs : معمارى : تيرکهاى سد کننده

stop loss order : )stoporder(دستور خريد يا فروش سهام بدلال سهام

stop mechanism : علوم مهندسى : مکانيزم توقف

stop order : قانون ـ فقه : دستور عدم پرداخت از طرف صادر کننده سند مالى به مرجع پرداخت کننده

stop payment : دستور عدم پرداخت چک به بانک

stop shot : ورزش : ضربه با چرخش که گوى اصلى بيليارد بعد از تماس مى ايستد

stop sign : علوم مهندسى : علامت توقف

stop squawk : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى دستگاه شناسايى دشمن و خودى را خاموش کنيد

stop street : خيابان فرعى

stop the leave : علوم دريايى : بازداشت کردن

stop thief : اى دزد!دزدرابگيريد!

stop watch : ساعت وقت گذارى( که حرکت وايست ان باختيارشخص است)

stop working : از کار افتادن

stop charge regulation : الکترونيک : تنظيم با قطع جريان

stop valve : دريچه مسدودکننده

stopboard : ورزش : تخته مستطيل پشت چاله پرش با نيزه تخته لبه دايره پرتاب وزنه

stopcock : وسيله توقف

stope : حفره پله مانند براى استخراج سنگ معدن ،استخراج کردن

stopgap : وسيله موقت , دريچه انسداد

stoplight : چراغ ترمز

stoporder : )stop loss order(دستور خريد يا فروش سهام بدلال سهام

stopover : در وسط راه ايستادن ،توقفگاه بين راه

stoppage : انسداد

stoppage in transitu : قانون ـ فقه : حق استرداد جنس فروخته شده براى بايع حق امتناع از تسليم مال التجاره در حال حمل

stoppage of the game : ورزش : توقف بازى

stopped : متوقف

stopper : بادريچه بستن , توپي , جلوگيري کننده

stopping : مسدد

stopple : متوقف کننده ،توقف ،مسدود کردن

stoppress : اخرين خبر( که هنگام شروع بچاپ روزنامه دران درج ميشود)

stopwatch : گام شمار , قدم شمار

storable : انبارشدني , انبار کردني

storage : مخزن , انبارش

storage area : ناحيه انبارش

storage array : آرايه انباره

storage block : کامپيوتر : بلوک ذخيره

storage buffer : ميانگير انباره

storage capacity : گنجايش انباره

storage cell : ياخته انباره

storage circuit : کامپيوتر : مدار ذخيره

storage compaction : فشردگى انباره

storage costs : بازرگانى : هزينه هاى انباردارى

storage dump : کامپيوتر : روبردارى حافظه

storage granules : روانشناسى : دانه هاى اندوزش

storage key : کامپيوتر : کليد حافظه

storage location : مکان انباره

storage pile : معمارى : انبار مصالح در کارگاه

storage pool : کامپيوتر : گروهى از دستگاههاى ذخيره مشابه

storage register : ثبات انباره

storage tank : مخزن ،انبار( براى اب ونفت ومانندانها)

storages : مخازن

storax : ميعه سائله ،صمغ استراک

store : ذخيره کردن , فروشگاه , مغازه , دکان , انبارکردن , ذخيره سازي کردن , انباشته کردن , انبار کردن

store window : ويترين

store wood : الوار انباشتن

stored : اندوخته , نهاده

stored energy welding : علوم مهندسى : جوشکارى خازنى

storekeeper : دکاندار , انباردار

storekeeping : انبار داري

stores : انبار

stores manager : بازرگانى : مدير انبارها

storewide : شامل تمام موجودى انبار يا تمام فروشگاه

storge : مایعات

storied : داستاني

stories : داستان

stork : لقلق

storkeeper : علوم مهندسى : انباردار

storkeeping : علوم مهندسى : انباردارى

storksbill : (گ.ش ).شمعدانى

storm : توفان , کولاک , طوفان , متلاطم شدن , توفاني شدن , توفان کردن , باحمله گرفتن

storm and stress : اشوب وغوغا

storm bird : بنزين ريختن ماشين

storm bound : گرفتاريادچارطوفان

storm card : طوفان نماى دريايى

storm clcud : ابر طوفان دار،وضع اشوب نما

storm door : درب عايق هواى توفانى

storm lane : معمارى : گذرگاه طوفان

storm smear : معمارى : پراکندگى طوفان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری