لغات مشابه
strain in the relationship : تيرگي روابط

strain insulator : الکترونيک : مقره جداکننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: