معنی strainght running

strainght running
ورزش : فرود در مسير مستقيم با اسکيهاى موازى
کلمات مشابه

straining : پالا

strait : بغاز , تنگه , در مضيقه

straiten : تنگ کردن ،باريک کردن ،درتنگى ومضيقه گذاردن ،زور اوردن ،محدود کردن

straitenced circumstances : تنگى ،تنگدستى ،بى نوايى ،مضيقه

straitened situation : تنگنا

straitjacket : )straightjacket(ژاکت ويژه خفت کردن ديوانگان

straitlaced : شکم بند دار , کرست بسته

straits : تنگنا

strake : شکاف سقف

Strakov : استراخوف

stramash : انهدام ،اضمحلال ،خرد کردن ،جنجال ،سروصدا

stramineous : کاهى رنگ ،سبک ،ناچيز( چون کاه)

stramline flow : جريان موازى يابى ممانعت

stramonium : داتوره

strand : تار , کنار رود , متروک ماندن

strand 1 : علوم دريايى : بند

strand plain : زيست شناسى : کران دشت

stranded : بگل نشسته ،معطل ،لنگ

strander : ماشين سيم پيچ ،ماشين طناب بافى

strandline : خط ساحلى ،خط کرانه

strange : غريب , عجيب

strange thing : غريبه

strange to say : يک چيزغريب اينست

strangely : بطور غريب يا بيگانه

strangeness : غرابت

stranger : غريبه , ضيف , نامحرم , نا محرم , بيگانه , غيره , غير , نابلد , اطرافي , غريب

strangers : غرباء

stranglehold : ضربت ياتماس خفه کننده

strangles : گلودرد و زکام ،خفگى ،خفقان

strangling : خفه سازى ،خفگى ،اختناق

strangulate : خفقان ايجاد کردن , مختنق کردن

strangulated : مختنق

strangulation : اختناق

strangulatory : اختناقي

strangurious : وابسته به عسرالبول ياچکميزک ،دچار چکميزک

strangury : اطام

strap : تسمه , تسمه زدن

strap shoe : کفش رکابي

strapless : بى تسمه ،بى نوار( مخصوصا لباس بى يقه)

strappado : مچ دستهاى مجرم را بر پشت او بستن واويختن وى از طناب( براى شکنجه)

strapped : رکاب دار , رکابي

strapped joint : علوم مهندسى : اتصال تسمه اى

strapper : تازيانه زن ،تسمه کار،تسمه بند

strata : روانشناسى : لايه ها

strate : جمعstratum

strategic : استراتژيک , سوقالجيشي

strategic concept : علوم نظامى : تدبير يا خط مشى عمليات استراتژيکى يا ملى

strategic map : قانون ـ فقه : نقشه نظامى

strategic plans : کامپيوتر : نقشه هاى استراتژيک

strategic reconnaissance : قانون ـ فقه : بررسى مقدماتى وضع دشمن

strategic target : قانون ـ فقه : هدف مهم نظامى

strategic variables : بازرگانى : متغيرهاى اساسى

strategically : از لحاظ سوق الجيشى

strategics : علم لشکرکشى ،اشنايى به حيله هاى جنگى ،جنگ شناسى

strategist : رزمآرا

strategy : استراتژي

strath : بستر پهن مسير رودخانه

straticulate : طبقه طبقه

stratification : لايه بندي , رگه بندي

stratified : رگه دار

stratified random sampling : روانشناسى : نمونه گيرى لايه اى تصادفى

stratified sampling : روانشناسى : نمونه گيرى لايه اى

stratiform : رگه مانند , طبقه مانند , طبقه وار

stratify : ورقه ورقه کردن , طبقه طبقه کردن , رگهدار کردن

stratigrapher : دانشمند چينه شناس

stratocumulus (sc) : علوم هوايى : لايه اى از تکه ابرهاى کوچک متصل به يکديگر در ارتفاعات کم که اغلب بصورت رديفهاى موازى نمايان ميگردند

stratofortress : علوم نظامى : نوعى هواپيماى قاره پيماى استراتژيکى بمب افکن 8 موتوره

stratojet : علوم نظامى : نوعى هواپيماى بمب افکن قاره پيماى 6 موتوره

stratopause : علوم هوايى : لايه اتمسفرى در بالاى استراتوسفر

stratotanker : علوم نظامى : نوعى هواپيماى تانکر سوخت رسان چهار موتوره هوايى

stratum : رگه , طبقه , چينه

stravage : )stravaig(سرگردان بودن ،بى هدف بودن ،پرسه زدن

stravaig : )stravage(سرگردان بودن ،بى هدف بودن ،پرسه زدن

strave : گرسنگى کشيدن ،گرسنگى خوردن ،از گرسنگى مردن

straw : خس , پوشال , کاه , استراو

straw boss : مباشر کارگران

straw curtain : پرده حصيري

straw hat : کلاه حصيري

straw vote : اخذ راى غير رسمى وازمايشى

straw wine : شراب شيرين کشمش

straw yellow : رنگ زرد براق مايل به قرمز،رنگ زرد کهربايى

straw board : مقواى کاهى

strawberry : چلم , توت فرنگي

strawberry mark : (طب )لکه برامده و قرمز رنگ مادرزادى در بدن شخص

strawberry roan : اسب قزل ،اسب قرمز رنگ

strawberry tree : (گ.ش ).توت فرنگى درختى

strawboard : مقواي کاهي

strawy : کاهي

stray animals : قانون ـ فقه : حيوانات ضاله

stray cat : گربه ولگرد

stray field : الکترونيک : ميدان هرز

stray light : شيمى : نور هرز

strayed : اواره ،سرگردان ،راه گذر،تک توک ،جانور ولگرد

straying : ضلالت , بيراهه روي

streak : سپيده دم

streakily : بطور خط خط

streaky : خط خط , قابل تغيير

stream : مسيل , نهر

stream bed : معمارى : بستر ابراهه

stream centerline (am) : معمارى : اسه ابراهه

معنی strainght running به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی