لغات مشابه
straining : پالا

strait : بغاز , تنگه , در مضيقه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: