لغات مشابه
straitenced circumstances : تنگى ،تنگدستى ،بى نوايى ،مضيقه

straitened situation : تنگنا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: