معنی strongly

strongly
شديدا
کلمات مشابه

strongly worded : شديد الحن , شديد اللحن

strongside : ورزش : مربوط به جبهه قوى زمين

strontic : داراى استرونيوم

strontium : (ش ).استرونتيوم ،عنصر سبک دو ظرفيتى

strop : طناب کوتاه

strophe : (در يونان باستان )چرخش هنگام رقص همراه با اواز دسته جمعى ،چرخ

stroud : پارچه يا پتوى صخيم قديمى

strove : گذشته وقسمت سومstrive

strow : (م.م ).پخش کردن ،پهن کردن ،گستردن

stru gglingly : با کوشش ،به تقلا

strubbornly : لجوجانه ،از روى سرسختى

strucco : سفيدکردن ،باگچ اندود کردن ،باگچ برى اراستن

struck : درحال اعتصاب , مضروب

struck with teror : زياد ترسيده ،وحشت زده

structual constituent : علوم مهندسى : جزء تشکيل دهنده ساختمانى

structural : ساختماني

structural analysis : عمران : محاسبات طرح ساختمانى

structural crack : معمارى : ترک ساختمانى

structural damage : عمران : خسارت ناشى از خرابى يا ترک خوردگى ساختمان

structural draftsman : معمارى : نقشه کش ساختمانى

structural drawing : عمران : نقشه ساختمانى

structural element : علوم هوايى : بخش سازه اى

structural factor : علوم هوايى : ضريب ساختمانى

structural graph : شيمى : گراف ساختارى

structural inflation : بازرگانى : تورم ساختارى

structural logic : منطق ساختى

structural member : عمران : عضو ساختمانى

structural psychology : روانشناسى : روانشناسى ساخت گرا

structural section : علوم هوايى : مقطع سازه اى

structural steel sheet : علوم مهندسى : ورق فولاد ساختمانى

structural steel work : عمران : اسکلت بندى فلزى ساختمان

structural timber : معمارى : الوار ساختمانى

structural transformation : علوم مهندسى : تغيير شکل ساختمانى

structural valley : معمارى : دره احداثى

structuralization : بنيان گذاري

structuralize : تبديل به ساختمان کردن

structure : ساختار , ساخت , بنيان , ساختمان

structure chart : کامپيوتر : نمودار ساختار

structure factor : شيمى : عامل ساختار

structure of a poem : سبک ياساختمان شعر

structure of an animal : ساختمان( تن ) جانور

structured : ساخت يافته ،داراى ساخت

structured design : کامپيوتر : طراحى ساختار يافته

structured english : کامپيوتر : انگليسى ساخت يافته

structured flowchart : کامپيوتر : نمودار گردش کار ساخت يافته

structured interview : روانشناسى : مصاحبه ساخت دار

structured walkthroughs : کامپيوتر : بررسى هاى ساخت يافته

structureless : بي ساختمان

structures coding : کامپيوتر : برنامه نويسى ساخت يافته

strudel : ورقه نازک خمير پخته که لوله شده و لاى ان شيرينى باشد

struggle : تقلا کردن , دست وپا کردن , پيکار کردن , گيرودار , کشاکش , تنازع , دست و پا , تلاش , تقلا

struggle for existence : بغاء تنازع

struggle for survival : تنازع بقاء

struggle with twitches : دست و پا زدن

struggler : تقلا کننده

struggling : گلاويز

strum : نوازيدن , مضراب زدن

struma : (طب - گ.ش ).اتساع و گشاد شدن هر عضوى( مثل پستان وعدد لنفاوى)،غمباد،گواتر،تورم

strumose : )strumous(متورم ،داراى تورم بالشى

strumous : )strumose(متورم ،داراى تورم بالشى

strumpet : زن بدکار

strung : (زمان گذشته واسم مفعول فعل)string

strunt : بيخ دم

strut : خراميدن

struthious : (ج.ش ).وابسته به شترمرغ سانان

struthous : شتر مرغى

strutter : خرامنده

strutting : خرامان

strychnia : جوهر کوچوله ،استريکنين

strychnin : ( )strychnine(ش ).استرکنين

strychninism : مسموميت مزمن در اثر استعمال ممتد استرکنين

stuart : استوارت

stub : ته بليط , ته چک , سوش

stub card : ته کارت

stub nail : ميخ نعل پاره

stubaxle : سگدست

stubble : ته ريش , ريش زبر , موي نتراشيده

stubbly : شبيه کاهبن

stubborn : خيرهسر , خيره سر , سرسخت , غد , لجباز , لجوج , يکدنده

stubbornly : لجوجانه

stubbornness : گردن شقي , سرسختي , خودسري , لجاجت , لجبازي , لج

stubby : سيخ سيخ

stubs wire gauge : الکترونيک : اندازه بيرمنگامى سيم

stucco maker : معمارى : گچبر

stucco relief : معمارى : گچبريهاى برجسته

stucco sculpture : معمارى : پيکره هاى گچى

stuck : چسبانده , چسبيده , چسباننده

stuck up : (د.گ ).گستاخ ،خودبين ،خودستا،مغرور

stuck with pins : سنجاق زده

stud : اسب تخمي , ايلخي , گل ميخ

stud horse : اسب تخمى ،نريان

stud welding : عمران : جوش برامده

studbook : ورزش : شناسنامه رسمى اسب

studded chain : علوم دريايى : حلقه زنجير ميان دار

studded with gems : گوهر نشان ،مرصع

studded with nails : ميخ زده

studding : ارتفاع اتاق

student : دانشجو , محصل , متعلم , شاگرد , دانش آموز , دانشجويي

student of law : قانون ـ فقه : شاگرد دانشکده حقوق

student of medicine : شاگرديامحصل طب

معنی strongly به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی