لغات مشابه
strove : گذشته وقسمت سومstrive

strow : (م.م ).پخش کردن ،پهن کردن ،گستردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: