لغات مشابه
struck with teror : زياد ترسيده ،وحشت زده

structual constituent : علوم مهندسى : جزء تشکيل دهنده ساختمانى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: