معنی structured interview

structured interview
روانشناسى : مصاحبه ساخت دار
کلمات مشابه

structured walkthroughs : کامپيوتر : بررسى هاى ساخت يافته

structureless : بي ساختمان

structures coding : کامپيوتر : برنامه نويسى ساخت يافته

strudel : ورقه نازک خمير پخته که لوله شده و لاى ان شيرينى باشد

struggle : تقلا کردن , دست وپا کردن , پيکار کردن , گيرودار , کشاکش , تنازع , دست و پا , تلاش , تقلا

struggle for existence : بغاء تنازع

struggle for survival : تنازع بقاء

struggle with twitches : دست و پا زدن

struggler : تقلا کننده

struggling : گلاويز

strum : نوازيدن , مضراب زدن

struma : (طب - گ.ش ).اتساع و گشاد شدن هر عضوى( مثل پستان وعدد لنفاوى)،غمباد،گواتر،تورم

strumose : )strumous(متورم ،داراى تورم بالشى

strumous : )strumose(متورم ،داراى تورم بالشى

strumpet : زن بدکار

strung : (زمان گذشته واسم مفعول فعل)string

strunt : بيخ دم

strut : خراميدن

struthious : (ج.ش ).وابسته به شترمرغ سانان

struthous : شتر مرغى

strutter : خرامنده

strutting : خرامان

strychnia : جوهر کوچوله ،استريکنين

strychnin : ( )strychnine(ش ).استرکنين

strychninism : مسموميت مزمن در اثر استعمال ممتد استرکنين

stuart : استوارت

stub : ته بليط , ته چک , سوش

stub card : ته کارت

stub nail : ميخ نعل پاره

stubaxle : سگدست

stubble : ته ريش , ريش زبر , موي نتراشيده

stubbly : شبيه کاهبن

stubborn : خيرهسر , خيره سر , سرسخت , غد , لجباز , لجوج , يکدنده

stubbornly : لجوجانه

stubbornness : گردن شقي , سرسختي , خودسري , لجاجت , لجبازي , لج

stubby : سيخ سيخ

stubs wire gauge : الکترونيک : اندازه بيرمنگامى سيم

stucco maker : معمارى : گچبر

stucco relief : معمارى : گچبريهاى برجسته

stucco sculpture : معمارى : پيکره هاى گچى

stuck : چسبانده , چسبيده , چسباننده

stuck up : (د.گ ).گستاخ ،خودبين ،خودستا،مغرور

stuck with pins : سنجاق زده

stud : اسب تخمي , ايلخي , گل ميخ

stud horse : اسب تخمى ،نريان

stud welding : عمران : جوش برامده

studbook : ورزش : شناسنامه رسمى اسب

studded chain : علوم دريايى : حلقه زنجير ميان دار

studded with gems : گوهر نشان ،مرصع

studded with nails : ميخ زده

studding : ارتفاع اتاق

student : دانشجو , محصل , متعلم , شاگرد , دانش آموز , دانشجويي

student of law : قانون ـ فقه : شاگرد دانشکده حقوق

student of medicine : شاگرديامحصل طب

student teaching : روانشناسى : کارورزى معلمى

studentship : شاگردي

studhorse : اسب مخصوص تخم کشى واصلاح نژاد

studied : از روى مطالعه ،دانسته ،عمدى ،تعمدى ،از پيش اماده شده

studio : اتاقکار , هنرکده , استوديو , کارگاه هنري

studious : جاهد , کتاب خوان , درس خوان

studious of doing a thing : مايل( يامشتاق ) بکردن کارى

studiously : ساعيانه ،بااشتياق

studiousness : سعى ،زحمت کشى ،عشق بخواندن يا تحصيل

studs : عمران : زائدهائى که در ميله هاى گرد بکار ميرود

study : مطالعه , دراست , مطالعه کردن , تحقيق کردن , مطالعهکردن , تحصيل کردن , مطالعه نمودن , درس خواندن

study habits : روانشناسى : عادتهاى مطالعه

study room : اطاق مطالعه

stuff : جنس , بساط , چپاندن

stuff shot : ورزش : شوت ابشارى

stuffed : آگنده

stuffed shirt : ادم خوش ظاهر وتوخالى

stuffiness : خفگي

stuffing : پرکني , گيپا , بوغلمه

stuffing box : علوم مهندسى : کاسه نمد

stuffing tube : علوم نظامى : لوله هاى کانال کشى ناو

stuffless : بي لايه , بي ماده

stuffy : محافظه کار

stuggle : دست و پا کردن

stuipule : (گ.ش ).گوشوارک برگ ،گوشوارک گياه

stull : لقمه بزرگ , قطعه بزرگ

stultification : احاله بمحال ،تعليق بمحال ،احمق ساختن

stultify : احمق کردن

stum : مست ،مستى ،اب انگورتازه درخم کرده ،شيره انگور،باده تازه

stumble : تلو تلو خوردن , سکندري خوردن , تلو تلو , لغزاندن , سقطه

stumblebum : مشت زن بى تجربه وناشى

stumbler : تلوتلو خور , تلو تلو خور

stumbling block : سبب سقوط , موجب لغزش

stump : ته سيگار , صدايافتادن چيزسنگين , ته شاخه , سنگينکندهدرخت , بيخ وبن

stumpage : قطع اشجار

stumpy : کوتاه وپهن

stun : خيره شدن , حيرت زده کردن

stung : (اسم مفعول وزمان گذشته فعل)sting

stunk : (اسم مفعول وزمان گذشته فعل)stink

stunned : خيره شدن , بهت زده

stunner : گيج کننده

stunning : گيج کننده ،بسيار خوب ،ماه

stunt : شيرين کاري

stunt box : قالب بند

stunted tree : درخت رشد نکرده وکوتاه

stup string : کامپيوتر : رشته تنظيم

معنی structured interview به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی