لغات مشابه
suar bowl : قند دادن ،شکردادن

suasion : اغواء،تحريک ،ترغيب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: