لغات مشابه
subbase : زير بنا،بنياد،قرارگاه

subbasement : زير زمين ،سردابه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: