لغات مشابه
subcontrary : درجهت متقابل

subcordate : بشکل قلب غير متقارن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: