معنی subdivision

subdivision
بخشيزه , زيرقسمت , زيربخش
کلمات مشابه

subdominant : فا،نت چهارم موسيقى ،تابع ،تبعى

subduable : مطيع کردنى ،مقهور ساختنى ،رام شو،تسخير پذير

subduce : کم کردن ،موضوع کردن

subdue : مقهور کردن , مقهور ساختن , رام کردن

subdued : مقهور

subduer : منکوب کننده

subemit a report : قانون ـ فقه : گزارش دادن

subenant : مستاجر دست دوم

suber : (گ.ش ).بافت چوب پنبه اى

subereous : چوب پنبه اى ،از چوب پنبه گرفته شده

suberic : )suberous(داراى بافت چوب پنبه اى

suberin : ماده مومى يا چرب چوپ پنبه

suberization : ايجاد بافت چوب پنبه اى در چوب

suberize : تبديل به بافت چوب پنبه اى شدن

suberose : ( )=suberous(گ.ش ).داراى بافت چوب پنبه اى ،چوب پنبه اى

suberous : )suberic(داراى بافت چوب پنبه اى

suberranean : زير زمينى ،نهانى ،تحت الارضى

suberter : سرنگون کننده

subescription : اشتراک ،ابونمان ،پول اعانه

subfamily : تيره فرعي

subfloor : معمارى : لايه زير کف

subfossil : نيمه سنگواره

subfuscous : تاريک ،تيره

subgenus : سرديزه , جنس فرعي

subglacial : وابسته به زير توده يخ ،وابسته بدوره فرعى يخبندان

subgroup : زيرگروه

subharmonic : علوم هوايى : هماهنگ فرعى

subhead : عنوان جزء يا فرعى ،عنوان فرعى مقاله

subinfeudate : subinfeudation(، )=subinfeudاعطاى اراضى تيول از طرف اميرى به امير ديگرى براى بيعت با او،ملوک الطوايفى فرعى

subinterval : فاصله فرعى

subintestinal : زير روده اى

subjacency : تبعيت

subjacent : واقع در زير،مادون

subjecent : زيرين ،تحتانى

subject : درمعرض گذاشتن , مبتدا , مطلب , زيرموضوع , باب , فاعل , مسنداليه , موکول به

subject and predicate : مسند اليه و مسند،مبتداو خبر،موضوع و محمول

subject in hand : قانون ـ فقه : مانحن فيه

subject index : روانشناسى : فهرست موضوعى

subject matter : موضوع اصلى ،مطلب ،موضوع

subject of debate : قانون ـ فقه : موضوع دعوى

subject of hire : قانون ـ فقه : مورد اجاره

subject to : مشمول

subject to being unsold : بازرگانى : مشروط براينکه ،درصورت موجود بودن کالا

subject to the british rule : تابع حکومت انگليس ،تحت تسلط دولت انگليس

subject to the flood : دستخوش سيل

subject to the law : تابع يامطيع قانون

subject to tuberculosis : مستعد سل

subject to your approval : موکول به تصويب شما،اگر شما تصويب نماييد

subjected to danger : در معرض خطر

subjection : انقياد،استيلا،پيروى

subjective equality : روانشناسى : برابرى ذهنى

subjective psychology : روانشناسى : روانشناسى ذهنى گرا

subjective reality : روانشناسى : واقعيت ذهنى

subjective sensation : روانشناسى : احساس غيرعينى

subjective test : روانشناسى : ازمون غيرعينى

subjective utility : روانشناسى : سودمندى ذهنى

subjective value : بازرگانى : ارزش ذهنى

subjectively : بطور ذهنى يا باطنى

subjectivism : موضوعيت

subjectivity : فاعلي بودن

subjectless : بيموضوع , بي فاعل

subjects : مطالب , فقرات

subjects of international law : قانون ـ فقه : اشخاص حقوق بين الملل

subjoin : در پايان افزودن ،اضافه کردن

subjugate : زيردست کردن , مطيع کردن

subjugation : مطيع سازي , مقهور سازي

subjugator : مطيع سازنده

subjunction : الحاق ،افزايش در پايان ،چيز اضافه شده

subjunctive : (د ).وجه شرطى ،وابسته بوجه شرطى

subkingdom : قلمرو تابعه ،سلطنت تابع سلطنت ديگرى

sublate : برداشتن ،منکر شدن ،تغيير شکل يافتن

sublation : زوال ،استهلاک ،تحول ،تغيير شکل

sublattice : شيمى : زير شبکه

sublessee : مستاجر جز

sublessor : موجر فرعى ودست دوم

sublet : )sublease(اجاره فرعى دادن ،حق اجاره بمستاجر فرعى دادن

subletting : معمارى : بمناقصه گذاردن کار بوسيله پيمانکار دست اول

sublimate : متصاعد کردن , سوبليمه , تصعيد کردن , داراشکنه

sublimated : مصعد

sublimation : تصعيد

sublime : متعال , برين

subliminal : نيمه خودآگاه

subliminal learning : روانشناسى : يادگيرى زيراستانه اى

subliminal perception : روانشناسى : ادراک زيراستانه اى

subliminal stimulus : روانشناسى : محرک زيراستانه اى

sublimity : علومقام

sublingual : زيرسباني

sublist : کامپيوتر : زير ليست

sublunar : )=sublunary(زمينى ،اين جهانى ،دنيوى ،واقع در زير قمر

sublunary : واقع در زير ماه ،زمينى ،اين جهانى ،دنيوى

submachine gun : مسلسل دستي

submarine : زيردريايي , تحت البحري

submarine boat : (کشتى ) زيردريايى

submarine havens : علوم نظامى : منطقه عبور در عمليات غير رزمى زيردريايى منطقه اموزشى زيردريايى در منطقه غيررزمى منطقه محدوده تامينى اطراف زيردريايى

submarine ladle : علوم مهندسى : پاتيل بمبى شکل

submarine sanctuaries : علوم نظامى : مناطق مخصوص تمرينات غيررزمى زيردريايى مناطق تمرين اموزشى ضد زيردريايى

submaxilla : (ج.ش ).ارواره پايين ،وابسته به استخوان فک پايين

submaxillary : زيرارواره اى

submaxillary glands : غده هاى زير ارواره

submenu : کامپيوتر : منوى فرعى

معنی subdivision به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی