لغات مشابه
suber : (گ.ش ).بافت چوب پنبه اى

subereous : چوب پنبه اى ،از چوب پنبه گرفته شده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: