لغات مشابه
subjacency : تبعيت

subjacent : واقع در زير،مادون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: