لغات مشابه
subject of hire : قانون ـ فقه : مورد اجاره

subject to : مشمول

subject to being unsold : بازرگانى : مشروط براينکه ،درصورت موجود بودن کالا

subject to the british rule : تابع حکومت انگليس ،تحت تسلط دولت انگليس

subject to the flood : دستخوش سيل

subject to the law : تابع يامطيع قانون

subject to tuberculosis : مستعد سل

subject to your approval : موکول به تصويب شما،اگر شما تصويب نماييد

subjected to danger : در معرض خطر

subjection : انقياد،استيلا،پيروى

subjective equality : روانشناسى : برابرى ذهنى

subjective psychology : روانشناسى : روانشناسى ذهنى گرا

subjective reality : روانشناسى : واقعيت ذهنى

subjective sensation : روانشناسى : احساس غيرعينى

subjective test : روانشناسى : ازمون غيرعينى

subjective utility : روانشناسى : سودمندى ذهنى

subjective value : بازرگانى : ارزش ذهنى

subjectively : بطور ذهنى يا باطنى

subjectivism : موضوعيت

subjectivity : فاعلي بودن

subjectless : بيموضوع , بي فاعل

subjects : مطالب , فقرات

subjects of international law : قانون ـ فقه : اشخاص حقوق بين الملل

subjoin : در پايان افزودن ،اضافه کردن

subjugate : زيردست کردن , مطيع کردن

subjugation : مطيع سازي , مقهور سازي

subjugator : مطيع سازنده

subjunction : الحاق ،افزايش در پايان ،چيز اضافه شده

subjunctive : (د ).وجه شرطى ،وابسته بوجه شرطى

subkingdom : قلمرو تابعه ،سلطنت تابع سلطنت ديگرى

sublate : برداشتن ،منکر شدن ،تغيير شکل يافتن

sublation : زوال ،استهلاک ،تحول ،تغيير شکل

sublattice : شيمى : زير شبکه

sublessee : مستاجر جز

sublessor : موجر فرعى ودست دوم

sublet : )sublease(اجاره فرعى دادن ،حق اجاره بمستاجر فرعى دادن

subletting : معمارى : بمناقصه گذاردن کار بوسيله پيمانکار دست اول

sublimate : متصاعد کردن , سوبليمه , تصعيد کردن , داراشکنه

sublimated : مصعد

sublimation : تصعيد

sublime : متعال , برين

subliminal : نيمه خودآگاه

subliminal learning : روانشناسى : يادگيرى زيراستانه اى

subliminal perception : روانشناسى : ادراک زيراستانه اى

subliminal stimulus : روانشناسى : محرک زيراستانه اى

sublimity : علومقام

sublingual : زيرسباني

sublist : کامپيوتر : زير ليست

sublunar : )=sublunary(زمينى ،اين جهانى ،دنيوى ،واقع در زير قمر

sublunary : واقع در زير ماه ،زمينى ،اين جهانى ،دنيوى

submachine gun : مسلسل دستي

submarine : زيردريايي , تحت البحري

submarine boat : (کشتى ) زيردريايى

submarine havens : علوم نظامى : منطقه عبور در عمليات غير رزمى زيردريايى منطقه اموزشى زيردريايى در منطقه غيررزمى منطقه محدوده تامينى اطراف زيردريايى

submarine ladle : علوم مهندسى : پاتيل بمبى شکل

submarine sanctuaries : علوم نظامى : مناطق مخصوص تمرينات غيررزمى زيردريايى مناطق تمرين اموزشى ضد زيردريايى

submaxilla : (ج.ش ).ارواره پايين ،وابسته به استخوان فک پايين

submaxillary : زيرارواره اى

submaxillary glands : غده هاى زير ارواره

submenu : کامپيوتر : منوى فرعى

submerge : غوطه ورساختن

submerged fall : معمارى : ابشار مستغرق

submerged intake : معمارى : ابگير مستغرق

submerged arc welding : عمران : جوش قوسى غوطه ور

submergence : مخفي سازي

submergible : سيل خيز

submergible pump : معمارى : پمپ شناور

submers : غوطه ورساختن

submerse : در اب فرو بردن ،زير اب کردن ،غوطه دادن ،در اب فرو رفتن

submersed : زير اب روينده

submersible pump : علوم دريايى : پمپ شناور

submersion : فرو رفتگى در زير اب

submicroscopic : خيلى ريز وغير مريى با ميکروسکوپ

subminiature : خيلى کوچک

submiss : مطيع ،پست ،پايين

submission : فرمانبرداري , اذعان , انقياد , اظهاراطاعت

submission of a claim : بازرگانى : تسليم دادخواست

submissive : مطيع , خاشع , سربزير , خاضع

submissively : مظلومانه

submissiveness : سربزيري

submit : تسليم داشتن , گردن نهادن , تسليم کردن , تمکين کردن

submit to : قانون ـ فقه : تمکين کردن

submodule : زيرپيمانه , زيرواحد

submontane : کوهپايهاي

submultiple : (ر ).خارج قسمت ،برخه شمار،مضرب

subnormal : کم هوش , مادون عادي

suboceanic : زير اقيانوسي

subocular : (ج.ش ).زير چشم ،واقع در زير چشم

subofficer : افسر جزء

suboptimization : زيربهينهسازي

suborbital : زير کاسه چشمى ،در زيرچشم ،زير مدار زمين

suborder : رديزه

subordinate : زيردست , تابع , تبعي , مرئوس

subordinate class : روانشناسى : طبقه وابسته

subordinate coajunction : حرف عطفى که قضيه تاريخ را به قضيه اصلى مى پيوند د

subordination : فرمان برداري , مادوني

subordinative : تابع ،مادون ،تبعى

suborner : اغواء کننده

subotage : خرابکاري

subovate : نيمه بيضي

subphylum : رامزه

subplot : زيرداستان

subpoena : حکم جلب

subprincipal : معاون رئيس مدرسه ،نايب رئيس ،تير فرعى تاق

subprocedure : زيررويه

subprogram : زيربرنامه

subraction : کاهش ،تفريق

subrange : علوم نظامى : ميدان تير خفيف

subregion : يکى از تقسيمات اوليه ناحيه ،بخش ،ناحيه

subreption : (حق ).تلبيس ،اختفاى حقايق براى استفاده خود،تدليس

subroc : علوم نظامى : موشک نصب شده روى زيردريايى موشک مخصوص زيردريايى

subrogate : جانشين ديگري کردن

subrosa : (م.ل ).زير درخت گل سرخ ،(مج ).محرمانه ،خصوصى

subroutine : زيرروال

subroutine jump : جهش زيرروال

subroutine linkage : پيونددهى زيرروال

subroutine reentry : کامپيوتر : ورود جمله به زيرروال

subrtraction : کاهش ،تفريق ،کاستن ،منها

subsacral : واقع درزيراستخوان خاجى

subsaline : نيمه شور

subsample : روانشناسى : زيرنمونه

subsapular : واقع در زير استخوان شانه ،زير کتفى

subsaturated : نزديک به اشباع

subsaturation : شبه اشباع

subscapular : (تش ).واقع در زير استخوان شانه ،زير کتفى

subscribe : آبونه شدن , اشتراک کردن , مشترک شدن , صحه گذاردن

subscriber : مشترک

subscriber of shares : قانون ـ فقه : پذيره نويس سهام

subscribted array : کامپيوتر : ارايه زيرنويس دار

subscript bound : کران زيرنويس

subscript variable : کامپيوتر : متغير زيرنويس دار

subscripted : زيرنويس دار

subscripted list : کامپيوتر : ليست زيرنويس دار

subscription : آبونمان , اشتراک , پذيره نويسي

subscription rights : وجهاشتراک

subsection : بخش جزء،قسمت فرعى

subsequence : تاخير،توالى ،زيردنباله

subsequent : ديرتر , لاحق , مابعد , بعدي , متعاقب , زيردنباله

Subsequent : بعدی

Subsequent : بعدی

subsequent river : معمارى : ميانرود

subsequent to that event : پس ازان رويداد

subsequently : متعاقبا

subsere : توالى بعدى ،رشد ثانوى

subserve : مخدوم بودن , عبيد بودن

subservience : زير زاوري

subservience or cy : سودمندى ،مفيديت ،کمک ،چاپلوسى ،تملق ،پستى

subserviency : زير زاوري

subservient : چاپلوس ،پست ،تابع ،مادون ،سودمند،متملق

subset : زيرمجموعه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری