لغات مشابه
sugar bowl : شکر دان

sugar cane : نيشکر

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: