لغات مشابه
sugar cane : نيشکر

sugar cube : قند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: