لغات مشابه
sugar cube : قند

sugar loaf : کله قندي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: