لغات مشابه
symphony orchestra : هم آوا , هم آهنگ

symphsis : عضو پيوسته , همرويش

symposiast : همسگالگر

symposium : هم نشست , همسگالي , يک موضوع

symptom : علامت

synagog : پرستشگاه يهود

synagogal : کنيسهاي

synagogue : پرستشگاه يهود , کنيسه

synalepha : هم آميز

synaloepha : هم آميز

synchronism : هم وقتي , ايجاد همزماني

synchronization : همزماني

synchronize : همزمان کردن , انطباق زماني داشتن

synchrony : هم عصري , هم زماني , هم آهنگي

syncopal : غش دار , غشي

syncopation : همبرش

syncopative : همبرشي

syncopator : همبرشگر

syncope : سنکوپ

syncretic : وفق دهنده

syndesis : بهم بستگي , هم چسبي

syndetic : متصل شده

syndicate : تشکيل اتحاديه دادن , سنديکا

syndicator : عضو سنديکا

syneresis : همگرفت

synergetic : همکاري کننده , کمک کننده

synergic : همتلاش

synergistic : همکاري کننده , هم نيروزادي

synergy : اشتراک مساعي , کار توام

synesis : ارتباط مفاهيم

synesthesia : همرنجي

syngamy : دگرگاني

syngeneic : مادرزاد

synonym : مرادف , هم معني

synonymous : هم معني , مرادف , مترادف

synonymy : مترادف نويسي , ترادف , جناس

synoptic : هم نظير

syntactic : نحوي

syntax : نحو

synthesize : هم گذاري کردن

synthetic : همگذاشت , ترکيبي

synthetic fabric : ابريشم مصنوعي

synthetic fibers : الياف مببصنوعي

synthetic rubber : لاستيک همگذاشت , لاستيک ساختگي

syphilis : سفليس , کوفت , سيفيليسي

syphilitic : سفليسي , سيفيليسي

Syria : سوريه , شامات

syrian : سوريه اي , شامي

syrian mallow : خطمي درختي

syringe : آبدزدک , سرنگ آمپول زني , سرنگ

syrup : شيره , شربت

syrupy : شربتي

system : ترتيب , نظام , سيستم

system check : بررسي سيستم , مقابله سيستم

system resource : وسيله سيستم

system standard : استاندارد سيستم

systematic : ترتيبي

systematization : همست کاري

systematize : اسلوبي کردن

systemic : همستي

systemization : اسلوب سازي

systole : انقباض قلب

syzygy : جفت متقارن

t shirt : زيرپيراهني , زيرپيراهن

t stop : سه راه

tab : صورت حساب

Tabary : طبري

tabby : گربه ماده , اعتابي , زن نمام

table : ميز , لوحه , جدول

table of contents : فهرست مندرجات

table salt : نمک طعام

table tennis : تنيس روميزي

tablecloth : سماط , روميزي , سفرهن

tablet : قرص , لوحه

tableware : کارد وچنگال , ظروف سفره

taboo : تابو

taboos : نواهي

tabor : دمبک

Tabriz : تبريز

Tabrizi : تبريزي

Tabrizy : تبريزي

tabula rasa : سپيد لوح

tabular : جدولي

tabulating : جدول بندي

tabulator : جدول نويس

tach : نوار اتصال

tache : نوار اتصال

tachygraphy : تند نگاري

tacit consent : رضايت ضمني

taciturn : کم گفتار , کم سخن

tack : پونز زدن , ميخچه

tacker : کوک زننده , جوش دهنده

tackle : لوازم کار , بعهده گرفتن , طناب وقرقره

tacks : ردپا

tacky : نخ نما

taco : نان ساجي

tact : مردم داري

Tact : تدبیر

Tact : تدبیر

tactful : مردم دار , موقع شناس

tactic : ماهردرفنون جنگي , جنگ فن , جنگ فني

tactical : تاکتيکي , سوقالجيشي

tactics : جنگ داني

tactile : لامسه اي

tactility : پساوائي

tactless : موقع نشناس , بي نزاکت

tactlessness : بي نزاکتي

tactual : لامسه اي

tadpole : بچه قورباغه

tag : علامت زدن

tag line : نقطه حساس

tagalong : موي دماغ

Taghi : تقي

Taher : طاهر

Tahereh : طاهره

Tahmaseb : طهماسب

Tahmineh : تهمينه

Tahmuress : طهمورث

tail : دم , ذنب

tail skid : سيخک

tailed : دم دار

taille : فرم

tailless : بي دم

tailless sheep : زيل

taillight : چراق عقب

tailor : دوزنده , خياط , درزي

tailpiece : سيم گير , زه گير

tailspin : گيجي وبيهوشي

taint : شايبه , آلوده کردن

Taiwan : تايوان

Tajik : تاجيک

Tajikistan : تاجيکستان

take : ورد داشتن , گرفتن , استدن , بر داشتن , ستاندن , کشانيدن , بردن , بر ماليدن

take a bath : حمام گرفتن , حمام کردن

take a chance : دل بدريا زدن

take a loan : عاريه گرفتن

take a punch : مشت خوردن

take a risk : دل به دريا زدن

take advantage : سو استفاده کردن

take attendance : حاضر و قايب کردن

take away : بر گرفتن , سلب کردن

take back : پس گرفتن , بازپس گرفتن

take bribe : رشوه گرفتن

take care : نگه داري کردن

take care of : سرپرستي کردن , عزيز داشتن

take charge : عهده دار شدن

take dwelling : منزل گرفتن

take examination : امتحان دادن

take hostage : گروگان گرفتن

take into captivity : به اسارت بردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1