لغات مشابه
symposiast : همسگالگر

symposium : هم نشست , همسگالي , يک موضوع

symptom : علامت

synagog : پرستشگاه يهود

synagogal : کنيسهاي

synagogue : پرستشگاه يهود , کنيسه

synalepha : هم آميز

synaloepha : هم آميز

synchronism : هم وقتي , ايجاد همزماني

synchronization : همزماني

synchronize : همزمان کردن , انطباق زماني داشتن

synchrony : هم عصري , هم زماني , هم آهنگي

syncopal : غش دار , غشي

syncopation : همبرش

syncopative : همبرشي

syncopator : همبرشگر

syncope : سنکوپ

syncretic : وفق دهنده

syndesis : بهم بستگي , هم چسبي

syndetic : متصل شده

syndicate : تشکيل اتحاديه دادن , سنديکا

syndicator : عضو سنديکا

syneresis : همگرفت

synergetic : همکاري کننده , کمک کننده

synergic : همتلاش

synergistic : همکاري کننده , هم نيروزادي

synergy : اشتراک مساعي , کار توام

synesis : ارتباط مفاهيم

synesthesia : همرنجي

syngamy : دگرگاني

syngeneic : مادرزاد

synonym : مرادف , هم معني

synonymous : هم معني , مرادف , مترادف

synonymy : مترادف نويسي , ترادف , جناس

synoptic : هم نظير

syntactic : نحوي

syntax : نحو

synthesize : هم گذاري کردن

synthetic : همگذاشت , ترکيبي

synthetic fabric : ابريشم مصنوعي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: