لغات مشابه
Talebi : طالبي

Talent : استعداد

talent : موهبت , خوش طبعي , گنجايش , ذوق , درون داشت , استعداد

Talent : استعداد

talented : صاحب هنر , خوش طبع , خوش ذوق , با ذوق , درون داشت , آدم باذوق , هنرمند , بااستعداد

Taliban : طالبان

Talibani : طالباني

Talieh : طليعه

talisman : جادوگرانه , طلسم

talk : پرحرفي کردن , سخن گفتن , منبر رفتن , گفت و گو , نطاقي کردن , مباحثه , گفت و گو کردن , گفتار , مکالمه کردن , وراجي کردن , گفتگو , پرچانگي کردن , صحبت کردن , ماکره , ور زدن

talk confidentially : محرمانه گفتگو کردن

talk down : از روبردن

talk idle : حرف بيهوده زدن

talk nonsense : جفنگ گفتن

talk nonsensically : کتره گفتن

talk rude : زبان درازي کردن

talkative : پرگو , وراج , پرگوي , پر حرف , پرحرف , پرچانه , باحروف , حراف , پر چانه , رودهدراز , آدم وراج

talkatively : باوراجي

talkativeness : پرچانگي , رودهدرازي , وراجي , حرافي , پرحرفي , پر چانگي

talker : نطاق

talking : درآييدن , صحبت , گويائي

tall : طويلالقامت , بالابلند , بلند قد , ديلاق , رشيد

tallboy : کلاهک دودکش

talll : بلند بالا , قد بلند

tallow : پيه مالي کردن

tallow burner : پيه سوز

tallowing : پيه مالي

tallyman : فروشنده اقساطي

talmud : تلمود

talon : چنگال , پاشنه پا , پنجه

tamable : رام شدني

tamarind : تمر , تمر هندي

tambour : بنض نگار

tambourin : دنبک

tambourine : طنبور , دف

tame : رام کردن , رام , آموخته

tamed : دست آموز

tameness : آموختگي

tamper : ناخنک مردن , ور رفتن

tamper with : ور رفتن

tampered with : مخدوش , محرف

tamperer : مداخله کننده

tamus : تميس

tan : برنزه , مازوي دباغي , دباغي کردن

Tana : تانا

tandem : دوپشته

tang : مزه تند , بوي تند

tangent : خط مماس , تانژانت

tangerine : نارنگي

tangible : لمس کردني

tangle : درهم برهم کردن , درهم گير انداختن , درهم پيچيدن , گوريده کردن

tangled : سردرگم کردن , ژوليده , گوريده

tanglement : گره , گوريدگي

tangly : گيردار , پر گرفتاري , درهم وبرهم

tango : تانگو

tank : تانک , مخزن , زره پوش , حوض

Tannaz : طناز

tanner : دباغ

tannery : دباغ خانه , دباغي

tannic acid : جوهر مازو

tannish : سبزه رو

tantamount : هم کف

Tanzania : تانزانيا

tap : شير فلکه , شير آب , شير , ضربت آهسته

tape : باندرل , بانوار بستن , نوار

tape deck : نوار چرخان

tape drive : نوار چرخان

tape measure : نوار متر

tape recorder : ضبط صوت

tape storage : انباره نوارى

tape synchronizer : همگام کننده نوار

tape to card : از نوار به کارت

tape unit : واحد نوار

tape verifier : باز بين نوار

tapeline : نوار متر

taper : شمع مومى ،باريک شونده ،نوک تيز،باريک شدن ،مخروطى شدن

taper off : باريک شونده

taperer : باريک کننده

tapering : معمارى : ستون سر باريک

tapering charge : الکترونيک : پر کردن شيبدار

tapestried : داراى پرده منقوش ،مزين به پارچه مبلى

tapestry : مليله دوزي

tapeworm : کرم کدو

tapeworn : (ج.ش ).کرم کدو،کرم يکتا،حب القرع

taphole : سوراخ بشکه

taphophilia : روانشناسى : گور دوستى

taphophobia : روانشناسى : گور هراسى

taping : ته دوزى ،ته بندى

tapioca : نشاسته کاساو يا مانيوک

tapir : (ج.ش ).خوک خرطوم دراز مالايا

tapis : پارچه منقوش پرده اى يا روميزى يا فرش

tapoff : ورزش : جمپبال

tappa : )tapa(پارچه ساخته شده از پوست درخت توت)Mulberry(

tapped funnel : شيمى : قيف شيردار

tapper : دق الباب کننده ،توپى گذار

tappet : زيرسوپاب

tapping test : روانشناسى : ازمون ضربه زدن

taproom : محل پياله فروشى ،بار مشروب فروشى

taproot : ريشه عمودى اصلى ،مهريشه

tapster : ساقى ،پيشخدمت ميخانه

tar : قير زدن , قيرماليدن به

tar oil : معمارى : روغن قطران

tar paper : کاغذ قير اندود

tar sprayer : عمران : قيرپاش

Tara : تارا

taradiddle : ( )tarradiddle(د.گ ).دروغ کوچک

Taraneh : ترانه

tarantass : درشکه بى فنروچهار چرخه روسى ،طرنطاس

tarantella : رقص تند دو نفرى ايتاليايى

tarantula : رتيل

taraxacum : (گ.ش ).کاسنى زرد،شير دندان ،گل قاصد

tarboosh : ( )tarbush(عربى است )طربوش ،فينه

tarbrush : قلم موى مخصوص قيرکارى

tarbush : ( )tarboosh(عربى است )طربوش ،فينه

tardigrade : جانور کندرو،جانور تنبل

tardily : دير،باتاخير

tardiness : ديرکرد،تاخير ورود،دير امدن

tardive dyskinesia : روانشناسى : حرکت پريشى ديررس

tardo : (مو ).اهسته( بنوازيد)

tardy : داراى تاخير،دير اينده ،کندرو،تنبل ،سست

tare : ماشک , پارسنگ

tare and tret : قانون ـ فقه : وزن بسته يا لفاف يا جعبه محموله و مقدار کمبود وزنى که در نتيجه حمل و نقل در محموله ايجاد مى شود و قابل قبول است

Tareh : طره

Tarer : تارر

targe : (اسکاتلند )اماج ،هدف ،سپر،سند،زدن ،پرسيدن

target : هدف , نشانگاه , هدف قرار دادن , آماج

target approach point : علوم نظامى : اخرين نقطه بازرسى در منطقه فرود يا بارريزى

target archery : ورزش : مسابقه تيراندازى از فاصله معين با تير و کمان

target area : علوم نظامى : منطقه هدف

target arrow : ورزش : تير مخصوص تيراندازى

target behavior : روانشناسى : رفتار اماج

target bow : ورزش : کمان مخصوص تيراندازى با تير و کمان

target cap : علوم نظامى : گشتى هوايى رزمى مخصوص تجسس منطقه هدف

target captain : ورزش : عضو تيم چهارنفره تيراندازى با تير و کمان که ضمنا "دستور اغاز و پايان را مى دهد

target chart : علوم نظامى : نقشه هدفهاى بمباران هوايى

target computer : کامپيوتر هدف

target date : علوم نظامى : زمان حمله به هدف يا تاريخ حمله به هدف

target discrimination : علوم نظامى : قدرت رادار براى درگيرى با هدفهاى مختلف يا تشخيص هدفهاى مختلف

target disk : کامپيوتر : ديسک مقصود

target diving : ورزش : شيرجه از ارتفاعات مختلف به روى اب بمنظور سنجش دقت

target echo : علوم نظامى : علايم دريافتى از هدف يا پديدار شده روى صفحه رادار از هدف

target market : کامپيوتر : بازارى که سخت افزار يا نرم افزار مخصوصا براى ان طراحى شود

target materials : علوم نظامى : مواد و وسايل بردن هدفها روى نقشه يا نشان دادن و مشخص کردن انها روى طرحها

target offset methode : علوم نظامى : روش نشان دادن هدفها روى نقشه ها يا طرحهاى عملياتى

target point : ورزش : تير نوک تيز

target price : بازرگانى : قيمت موردنظر،قيمت مورد نظر

target programm : برنامه هدف

target round : ورزش : يک دور تيراندازى با تير و کمان

target routine : روال هدف

targum : ترگم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

نمونه سوال پایان ترم زمین شناسی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم مدنی تطبیقی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم عملیات صحرایی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم آشنایی با مرمت ابنیه دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم مهندسی ترافیک دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم ریاضیات و آمار دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم دانش خانواده و جمعیت دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم متره و برآورد دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم سیالات دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم هندسه کاربردی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم مبانی علم اقتصاد دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم ادبیات معاصر دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم متون نثر دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم مدیریت عمومی دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم علم و نفس دانشگاه آزاد ارومیه
نمونه سوال پایان ترم فیزیک 2 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
نمونه سوال پایان ترم اصول مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
نمونه سوال پایان ترم استاتیک دانشگاه آزاد ارومیه
راه های افزایش دقت و تمرکز دانش آموزان