لغات مشابه
talk nonsense : جفنگ گفتن

talk nonsensically : کتره گفتن

talk rude : زبان درازي کردن

talkative : پرگو , وراج , پرگوي , پر حرف , پرحرف , پرچانه , باحروف , حراف , پر چانه , رودهدراز , آدم وراج

talkatively : باوراجي

talkativeness : پرچانگي , رودهدرازي , وراجي , حرافي , پرحرفي , پر چانگي

talker : نطاق

talking : درآييدن , صحبت , گويائي

tall : طويلالقامت , بالابلند , بلند قد , ديلاق , رشيد

tallboy : کلاهک دودکش

talll : بلند بالا , قد بلند

tallow : پيه مالي کردن

tallow burner : پيه سوز

tallowing : پيه مالي

tallyman : فروشنده اقساطي

talmud : تلمود

talon : چنگال , پاشنه پا , پنجه

tamable : رام شدني

tamarind : تمر , تمر هندي

tambour : بنض نگار

tambourin : دنبک

tambourine : طنبور , دف

tame : رام کردن , رام , آموخته

tamed : دست آموز

tameness : آموختگي

tamper : ناخنک مردن , ور رفتن

tamper with : ور رفتن

tampered with : مخدوش , محرف

tamperer : مداخله کننده

tamus : تميس

tan : برنزه , مازوي دباغي , دباغي کردن

Tana : تانا

tandem : دوپشته

tang : مزه تند , بوي تند

tangent : خط مماس , تانژانت

tangerine : نارنگي

tangible : لمس کردني

tangle : درهم برهم کردن , درهم گير انداختن , درهم پيچيدن , گوريده کردن

tangled : سردرگم کردن , ژوليده , گوريده

tanglement : گره , گوريدگي

tangly : گيردار , پر گرفتاري , درهم وبرهم

tango : تانگو

tank : تانک , مخزن , زره پوش , حوض

Tannaz : طناز

tanner : دباغ

tannery : دباغ خانه , دباغي

tannic acid : جوهر مازو

tannish : سبزه رو

tantamount : هم کف

Tanzania : تانزانيا

tap : شير فلکه , شير آب , شير , ضربت آهسته

tape : باندرل , بانوار بستن , نوار

tape deck : نوار چرخان

tape drive : نوار چرخان

tape measure : نوار متر

tape recorder : ضبط صوت

tape storage : انباره نوارى

tape synchronizer : همگام کننده نوار

tape to card : از نوار به کارت

tape unit : واحد نوار

tape verifier : باز بين نوار

tapeline : نوار متر

taper : شمع مومى ،باريک شونده ،نوک تيز،باريک شدن ،مخروطى شدن

taper off : باريک شونده

taperer : باريک کننده

tapering : معمارى : ستون سر باريک

tapering charge : الکترونيک : پر کردن شيبدار

tapestried : داراى پرده منقوش ،مزين به پارچه مبلى

tapestry : مليله دوزي

tapeworm : کرم کدو

tapeworn : (ج.ش ).کرم کدو،کرم يکتا،حب القرع

taphole : سوراخ بشکه

taphophilia : روانشناسى : گور دوستى

taphophobia : روانشناسى : گور هراسى

taping : ته دوزى ،ته بندى

tapioca : نشاسته کاساو يا مانيوک

tapir : (ج.ش ).خوک خرطوم دراز مالايا

tapis : پارچه منقوش پرده اى يا روميزى يا فرش

tapoff : ورزش : جمپبال

tappa : )tapa(پارچه ساخته شده از پوست درخت توت)Mulberry(

tapped funnel : شيمى : قيف شيردار

tapper : دق الباب کننده ،توپى گذار

tappet : زيرسوپاب

tapping test : روانشناسى : ازمون ضربه زدن

taproom : محل پياله فروشى ،بار مشروب فروشى

taproot : ريشه عمودى اصلى ،مهريشه

tapster : ساقى ،پيشخدمت ميخانه

tar : قير زدن , قيرماليدن به

tar oil : معمارى : روغن قطران

tar paper : کاغذ قير اندود

tar sprayer : عمران : قيرپاش

Tara : تارا

taradiddle : ( )tarradiddle(د.گ ).دروغ کوچک

Taraneh : ترانه

tarantass : درشکه بى فنروچهار چرخه روسى ،طرنطاس

tarantella : رقص تند دو نفرى ايتاليايى

tarantula : رتيل

taraxacum : (گ.ش ).کاسنى زرد،شير دندان ،گل قاصد

tarboosh : ( )tarbush(عربى است )طربوش ،فينه

tarbrush : قلم موى مخصوص قيرکارى

tarbush : ( )tarboosh(عربى است )طربوش ،فينه

tardigrade : جانور کندرو،جانور تنبل

tardily : دير،باتاخير

tardiness : ديرکرد،تاخير ورود،دير امدن

tardive dyskinesia : روانشناسى : حرکت پريشى ديررس

tardo : (مو ).اهسته( بنوازيد)

tardy : داراى تاخير،دير اينده ،کندرو،تنبل ،سست

tare : ماشک , پارسنگ

tare and tret : قانون ـ فقه : وزن بسته يا لفاف يا جعبه محموله و مقدار کمبود وزنى که در نتيجه حمل و نقل در محموله ايجاد مى شود و قابل قبول است

Tareh : طره

Tarer : تارر

targe : (اسکاتلند )اماج ،هدف ،سپر،سند،زدن ،پرسيدن

target : هدف , نشانگاه , هدف قرار دادن , آماج

target approach point : علوم نظامى : اخرين نقطه بازرسى در منطقه فرود يا بارريزى

target archery : ورزش : مسابقه تيراندازى از فاصله معين با تير و کمان

target area : علوم نظامى : منطقه هدف

target arrow : ورزش : تير مخصوص تيراندازى

target behavior : روانشناسى : رفتار اماج

target bow : ورزش : کمان مخصوص تيراندازى با تير و کمان

target cap : علوم نظامى : گشتى هوايى رزمى مخصوص تجسس منطقه هدف

target captain : ورزش : عضو تيم چهارنفره تيراندازى با تير و کمان که ضمنا "دستور اغاز و پايان را مى دهد

target chart : علوم نظامى : نقشه هدفهاى بمباران هوايى

target computer : کامپيوتر هدف

target date : علوم نظامى : زمان حمله به هدف يا تاريخ حمله به هدف

target discrimination : علوم نظامى : قدرت رادار براى درگيرى با هدفهاى مختلف يا تشخيص هدفهاى مختلف

target disk : کامپيوتر : ديسک مقصود

target diving : ورزش : شيرجه از ارتفاعات مختلف به روى اب بمنظور سنجش دقت

target echo : علوم نظامى : علايم دريافتى از هدف يا پديدار شده روى صفحه رادار از هدف

target market : کامپيوتر : بازارى که سخت افزار يا نرم افزار مخصوصا براى ان طراحى شود

target materials : علوم نظامى : مواد و وسايل بردن هدفها روى نقشه يا نشان دادن و مشخص کردن انها روى طرحها

target offset methode : علوم نظامى : روش نشان دادن هدفها روى نقشه ها يا طرحهاى عملياتى

target point : ورزش : تير نوک تيز

target price : بازرگانى : قيمت موردنظر،قيمت مورد نظر

target programm : برنامه هدف

target round : ورزش : يک دور تيراندازى با تير و کمان

target routine : روال هدف

targum : ترگم

tarheel : اهل استان کاروليناى شمالى امريکا

tariff : تعرفه

tariff classification : قانون ـ فقه : تعرفه بندى

tariff kisting : بازرگانى : فهرست بندى تعرفه ها

tariff price list : معمارى : نرخ

tariff regulations : بازرگانى : مقررات تعرفه بندى

tariff schedule : بازرگانى : جدول تعرفه

tariffs : عوارض

Tariq Aziz : طارق عزيز

tarlatan : سمنقر

tarmac : )tarmacadam(جاده اسفالته داراى سنگفرش

tarnish : کدر شدن , کدر کردن , کدورت , کدر

tarnishable : کدر کردنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری