لغات مشابه
talk nonsense : جفنگ گفتن

talk nonsensically : کتره گفتن

talk rude : زبان درازي کردن

talkative : پرگو , وراج , پرگوي , پر حرف , پرحرف , پرچانه , باحروف , حراف , پر چانه , رودهدراز , آدم وراج

talkatively : باوراجي

talkativeness : پرچانگي , رودهدرازي , وراجي , حرافي , پرحرفي , پر چانگي

talker : نطاق

talking : درآييدن , صحبت , گويائي

tall : طويلالقامت , بالابلند , بلند قد , ديلاق , رشيد

tallboy : کلاهک دودکش

talll : بلند بالا , قد بلند

tallow : پيه مالي کردن

tallow burner : پيه سوز

tallowing : پيه مالي

tallyman : فروشنده اقساطي

talmud : تلمود

talon : چنگال , پاشنه پا , پنجه

tamable : رام شدني

tamarind : تمر , تمر هندي

tambour : بنض نگار

tambourin : دنبک

tambourine : طنبور , دف

tame : رام کردن , رام , آموخته

tamed : دست آموز

tameness : آموختگي

tamper : ناخنک مردن , ور رفتن

tamper with : ور رفتن

tampered with : مخدوش , محرف

tamperer : مداخله کننده

tamus : تميس

tan : برنزه , مازوي دباغي , دباغي کردن

Tana : تانا

tandem : دوپشته

tang : مزه تند , بوي تند

tangent : خط مماس , تانژانت

tangerine : نارنگي

tangible : لمس کردني

tangle : درهم برهم کردن , درهم گير انداختن , درهم پيچيدن , گوريده کردن

tangled : سردرگم کردن , ژوليده , گوريده

tanglement : گره , گوريدگي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: