معنی tape verifier

tape verifier
باز بين نوار
کلمات مشابه

tapeline : نوار متر

taper : شمع مومى ،باريک شونده ،نوک تيز،باريک شدن ،مخروطى شدن

taper off : باريک شونده

taperer : باريک کننده

tapering : معمارى : ستون سر باريک

tapering charge : الکترونيک : پر کردن شيبدار

tapestried : داراى پرده منقوش ،مزين به پارچه مبلى

tapestry : مليله دوزي

tapeworm : کرم کدو

tapeworn : (ج.ش ).کرم کدو،کرم يکتا،حب القرع

taphole : سوراخ بشکه

taphophilia : روانشناسى : گور دوستى

taphophobia : روانشناسى : گور هراسى

taping : ته دوزى ،ته بندى

tapioca : نشاسته کاساو يا مانيوک

tapir : (ج.ش ).خوک خرطوم دراز مالايا

tapis : پارچه منقوش پرده اى يا روميزى يا فرش

tapoff : ورزش : جمپبال

tappa : )tapa(پارچه ساخته شده از پوست درخت توت)Mulberry(

tapped funnel : شيمى : قيف شيردار

معنی tape verifier به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی