لغات مشابه
tax rolls : جزو جمع مالياتى

tax shifting : بازرگانى : انتقال ماليات

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: