لغات مشابه
tea : چاي

tea was served round : به همه چاى دادند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: