لغات مشابه
tea cloth : پارچه روى سينى يا ميز چاى ،دستمال براى خشکاندن فنجان ها

tea cup : چايخوري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: