لغات مشابه
teachings : تعاليم

teachnical information : علوم نظامى : اطلاعات فنى مربوط به يک وسيله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: