لغات مشابه
teamster : کاميون ران ،راننده يک جفت حيوان يا دستگاه اسب ودرشکه

teamwise : با هم ،پهلوى هم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: