لغات مشابه
telephone traffic : علوم مهندسى : ترافيک تلفنى

telephone traffic recorder : علوم مهندسى : ثبات ترافيک

telephoner : تلفن کننده

telephonic : تلفنى

telephonist : تلفنچى

telephony : علم تلفن

telephore e. : مرکز تلفن

telephotographic : )telephotography(عکسبردارى از مسافات دور

teleplasm : روانشناسى : کالبد مثالى

teleplay : نمايش تلويزيونى ،نمايشنامه مخصوص تلويزيون

teleprompter : اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته در جلو ناطق تلويزيون

teleran : رادار تلويزيونى ،دستگاه هدايت هواپيما بوسيله تلويزيون ورادار

teleran system : علوم نظامى : نوعى سيستم ناوبرى که با استفاده از رادارهاى زمينى و سيستم تلويزيونى هواپيماهاى سرگردان در اطراف محوطه فرودگاه را به باند هدايت مى کند

telescope : تلکسوپ , دوربين نجومي , تلسکپ , تلسکوپ

telescope (rn,usn) 1 : علوم دريايى : دوربين يک چشم

telescopic chimney : دود کشى که تيکه هاى انرا توى هم برده انرا کوتاه و بلند ميکنند

telescopically : با تلسکپ

telescopii : نجوم : تلسکوپ

telescopist : متخصص استعمال دوربين هاى نجومى

telescopy : فن استعمال دوربين

telesoftware : کامپيوتر : نرم افزار راه دور

telesto : نجوم : تلستو

telethermoscope : حرارت سنج از مسافات دور

teletractor : روانشناسى : مبدل ديدارى

teletype : تله تايپ

teletype exchange : علوم مهندسى : مرکز تله تايپ

teletypesetting : حروفچينى از دور

teletypist : متصدى دوره نگاره

teleutospore : (گ.ش ).هاگ کامل وبالغ قارچ در اخر دوره بارورى

teleview : به برنامه هاى تلويزيونى نگاه کردن

televiewer : بيننده برنامه تلويزيونى

televised : تلويزيوني

television : تلويزيون

television broadcasting station : علوم مهندسى : فرستنده تلويزيون

television flakes : برفک

television program : برنامه تلويزيوني

television receiver : کامپيوتر : گيرنده تلويزيونى

television set : کامپيوتر : مجموعه تلويزيونى

televisor : بيننده برنامه تلويزيون

televisual : تلويزيونى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: