لغات مشابه
telephoner : تلفن کننده

telephonic : تلفنى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: