لغات مشابه
temporarily : موقتا

temporariness : موقتى بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: