لغات مشابه
temporary data set : کامپيوتر : مجموعه داده موقتى

temporary error : کامپيوتر : خطاى موقتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: