لغات مشابه
ten second rule : ورزش : قانون ¹ 1ثانيه در بسکتبال

tenability : قابليت نگهداري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: