لغات مشابه
tenacity coefficient : زيست شناسى : ضريب سختى

tenaculum : (طب )شريان گير،الت چسبنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: